Novosti


NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJUIZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODIOLSKI

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 7/16 ) raspisuje

 

 NATJEČAJ

 ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

 

1.      Predmet natječaja:

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

2.      Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

 

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u PVC vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk, te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka, Braće Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, Braće Branchetta 20, Rijeka, te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminu od 00,00 do 24,00 sata svakog dana, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Novi Vinodolski. U opseg poslova uključen je i sav potreban materijal (PVC vreća i dr.).

 

3.      Vrijeme na koje se sklapa ugovor.

 Četiri godine.

 

   4.      Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete, te su iste uz ponudu dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 –         da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra, ne starijim od 30 dana,

 –         da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

 –         da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

 –         da su kadrovski i tehnički opremljeni na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

 –         da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a što dokazuje potvrdom porezne uprave, ne starijom od 30 dana od dana objave natječaja,

 –         da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Novi Vinodolski, a što dokazuju potvrdom nadležnog Odjela Grada, ne starijom od 30 dana od dana objave natječaja,

 –         da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz  članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju, odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

 

 5.      Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

 Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

6.      Rok za predaju ponuda:

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom:

 

 „ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“

 neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

 Grad Novi Vinodolski

 Komisija za provedbu natječaja

 Trg Vinodolskog zakona 1

 51250 Novi Vinodolski

 

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja. Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 14. lipnja 2016. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

 Odluku o izboru najpovoljnijeg pouditelja donosi zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika.

 Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

 KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

 Velimir Piškulić, oecc.

 

 

 

 

 

 

 CJENIK USLUGE PRIJEVOZA POKOJNIKA

KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

            Usluga preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, zajedno sa potrebnim materijalom (PVC vreća i dr.) bez PDV-a iznosi:

 ______________________________________________________________________  kuna.

            Ovaj cjenik je sastavni dio dokumentacije za Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski.

 

U _____________________, ____________________ 2016. godine

  

                                                         Potpis i pečat ponuditelja

                                                    _____________________________

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

Skip to content