Novosti


NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja NERAZVRSTANIH CESTA KLASA: 340-01/17-01/5, URBROJ: 2107/02-04-17-3 od 13. veljače 2017. godine, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje

 

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-

 održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

 

I. PREDMET NATJEČAJA: odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina i objekata koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

II. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Vinodolskog Zakona br. 1 uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj HR7323900011829000002, poziv na broj HR68 7706-OIB sa svrhom uplate «nerazvrstane ceste-trošak natječajne dokumentacije»

Rok za dostavu ponude je 02. ožujka 2017. godine do 12,00h.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za ugovorno održavanje nerazvrstanih cesta-ne otvaraj» 

III. OTVARANJE PONUDA izvršit će se javno 02. ožujka 2017. godine u 12,00h, otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

IV. ODLUKU O DODJELI POSLOVA UGOVORNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CETA donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju financijske povoljnosti ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom, a uz uvjet dostave dokumentacije za ocjenu sposobnosti ponuditelja iz točke II. Ovog natječaja.

Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI OBNAŠA DUŽNOST

GRADONAČELNIKA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski
Skip to content