Novosti


Natječaj za prodaju atraktivnog zemljišta u Klenovici

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 k.o.Ledenice u površini od 211,90 čhv odnosno 762,00 m2  na kojem je po Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski planirana mješovita namjena sa mogućnošću izgradnje stambenog objekta ( do 4 stana) ili obiteljske kuće (do 3 stana) ili objekta poslovne namjene   po početnoj cijeni od 1.899,77 kn/m2 odnosno ukupno 1.447.624,74 kn.

Pomorsko dobro

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, broj:158/03);. Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje. U tom smislu, dijelom kopna smatra se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva. Upotreba pomorskog dobra može biti opća i posebna upotreba: opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni, dok je posebna upotreba pomorskog dobra svaka ona upotreba koja nije opća upotreba ni gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Gospodarsko korištenje pomorskog dobra je korištenje pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti, sa ili bez korištenja postojećih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru, te sa ili bez gradnje novih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru.

Skip to content