Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Grabrova

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine Grad Novi Vinodolski javno objavljuje Natječaj za prodaju atraktivnog građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje okućnice.

Predmet natječaja: neizgrađeno građevinsko zemljište k.č.br. 3895/34; prirodno neplodno zemljište Grabrova površine 246 m2 upisana u z.k. ul. 6841 k.o. Novi; za formiranje okućnice uz dokaz o udovoljenju ovom posebnom uvjetu prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina  u izvorniku te Prijedloga parcelacije izrađenog po uredu  ovlaštenog geodetskog stručnjaka.

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.

 

Skip to content