Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimira Piškulića, oec., KLASA: 944-01/21-10/20, UR.BROJ: 2107/02-04-21-2, od 30. travnja 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet Natječaja:

  • idealni suvlasnički dijelovi k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 1062, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, Anton Gršković, ing. geodezije, pod radni brojevi: „k.č.br. 16047/2“ i „16047/3“ k.o. Novi, svaki u površini od 600 m².

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.  

Skip to content