Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Zatrep

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 940-02/21-20/15, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 24.ožujka 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene.

Predmet natječaja je 800/1680 idealnog suvlasničkog dijela k.čbr. 5858/60 pašnjak Zagori u Zagori, ukupne površine 1680 m², upisane u zk.ul. 28, k.o. Novi, a prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing.geodezije, radni broj: „k.č. br. 5858/450“, površine 800 m².

Početna cijena 1 m² zemljišta je 437,32 kn odnosno ukupno za oglašeni dio zemljišta 349.856,00 kn.

Ponude se predaju zaključno s 27. listopadom 2021. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 7,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 ( Stošić ), svakog radnog dana od 07-15, 00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je na e-mail upit : [email protected] dobiti elektroničkom poštom.

Sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje.

Skip to content