Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/69, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene, Povile, uvala Golubinac.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 3270/5, dio gradilišta površine 98 čhv ili 352 m² upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice vlasništvo Grada Novog Vinodolskog.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)  radi se o građevinskom području naselja u kojem se mogu graditi građevine stambene namjene koje se dijele na obiteljsku kuću, stambenu građevinu i vikend građevinu, poslovne ili ugostiteljsko-turističke namjene, a detaljni uvjeti gradnje propisani su  PPU Grada Novi Vinodolski.

Početna cijena 1 m² zemljišta iznosi 1.128,29 kuna, odnosno sveukupno zaokruženo na 398.000,00 kuna za 352 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno sa 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić) svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

 

 

Skip to content