Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/62, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 6442/10, Antona Mataije, dvorište, površine 4985 m², upisana u zk.ul. 6895 k.o. Novi.

Navedena nekretnina nalazi se u Poslovnoj zoni Zapad, te sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad ( Sl.novine PGŽ, br. 11/07 i 4/17).

Početna cijena za 1 m² zemljišta iznosi 457,82 kn/m² odnosno ukupno zaokruženo na 2.280.000,00 kn za 4985 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno s 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Skip to content