Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/4, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 14. travnja 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja:

  • k.č.br. 6609/2, oranica, površine 248 m², upisana u zk.ul. 5436, k.o. Novi
  • k.č.br. 6611/1, oranica Veli orih, površine 306 m², upisana u zk.ul. 5881, k.o. Novi
  • k.č.br. 6693/8, dvorište, površine 5 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
  • k.č.br. 6701, oranica Veli orih u Podobrovi, površine 219 m², upisana u zk.ul. 515,    k.o. Novi
  • k.č.br. 6702, oranica i trsje Veli orih u Podobrovu, površine 198 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
  • k.č.br. 6703/1, dvorište, površine 2219 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi

Početna cijena 1 m² zemljišta je 149,53 kn, odnosno ukupno 477.900,00 kn za sva oglašena zemljišta.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje.

Dopunu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene, objavljenog 12.5.2021. godine preuzmite ovdje.

Skip to content