Novosti


klenovica

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/24-01/47, URBROJ: 2170-11-04-24-2, od 19. lipnja 2024. godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta

–      499/8082 idealna suvlasnička dijela od 7220/8082 idealnog suvlasničkog dijela  koji  pripadaju u vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, nekretnine označene kao k.č.br. 3500/7, neplodno, površine 8082 m², upisane u zk.ul. 2949 k.o. Ledenice, sve  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, po početnoj cijeni od 73,85 EUR/m², odnosno ukupno za oglašeno zemljište 36.900,00 EUR, uz jamčevinu u visini 10% početne cijene.

Natječaj je otvoren zaključno sa 05. srpnjem 2024. godine , a javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 10. srpnja 2024. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 9,00 sati.

Cjelokupan tekst natječaja sa Prijedlogom parcelacije nalazi se na sljedećoj poveznici. 

Skip to content