Novosti


Natječaj za prodaju osobnih vozila iz vlastitog voznog parka

Na temelju Zaključka Gradonačenika Grada Novi Vinodolski klasa: 406-01/17-10/1 urbroj: 2107/02-04-17-2, od 28. prosinca 2017.g., Grad Novi Vinodolski raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju osobnih vozila iz vlastitog voznog parka

 I.

Prodaju se tri osobna putnička vozila sa početnim cijenama kako slijedi:

  1. Audi A4 3.0 TDI Quattro, 2008.g., poč.cijene 64.077,75 Kn,
  2. Toyota Yaris 1.0 Terra, 2008.g., poč.cijene 11.525,85 Kn,
  3. Toyota Auris 1.4 D-4D, 2008.g., poč.cijene 22.160,89 Kn.

Vozila iz stavka 1. mogu se kupovati odvojeno odnosno ponuda se može dati za bilo koje vozilo ili za više vozila odjednom.

II.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sve troškove prijepisa snosi kupac vozila, a vozila su izvan sustava PDV-a.

III.

Natjecatelji su u obvezi uplatiti jamčevinu na IBAN Grada Novi Vinodolski broj: HR73 2390001 1829000002 sa pozivom na broj primatelja: HR68   7757-OIB.

Jamčevina iznosi kako slijedi:

  1. Audi A4 3.0 TDI Quattro, 2008.g., jamčevina iznosi 6.500,00 Kn,
  2. Toyota Yaris 1.0 Terra, 2008.g., jamčevina iznosi 1.500,00 Kn,
  3. Toyota Auris 1.4 D-4D, 2008.g., jamčevina iznosi 2.500,00 Kn.

 IV.

Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

  1. Ponudu sa naznakom vozila i cijene koju nude za kupnju tog vozila. Nije dopušteno nuditi ukupnu cijenu za više vozila i takva ponuda se neće razmatrati bez obzira na njenu vrijednost. Neće se razmetrati niti ponuda čija je ponuđena cijena ispod početne cijene. Cijena se nudi isključivo u kunama.
  2. Ponuda također mora sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom za pravne osobe ili tekućim računima fizičkih osoba radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja ili natjecatelj mora naglasiti da želi povrat jamčevine na blagajni.
  3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica, bankovni ili Internetski nalog)

 V.

Oglašena vozila iz točke I. prodat će se natjecatelju koji udovolji uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

Nepravovremene ponude neće se otvarati.

Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 7 dana računajući od dana primitka Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponuda i ispostavljanju računa platiti ponuđenu cijenu za vozilo. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu vozila. Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 7 dana ne izvrši plaćanje ponuđene cijene ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Upravnim odjelom za financije i javnu nabavu.

VI.

Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski o odabiru najpovoljnije ponude na Internetskim stranicama Grada.

Na uplaćenu jamčevinu ne obračunava se kamata.

VII.

Zainteresirani natjecatelji dostavljaju ponude najkasnije do 26. siječnja 2018.g. neposredno u Uredu Grada radnim danom od 08,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 NOVI VINODOLSKI

„PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – NE  OTVARAJ“

 Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju vozila zainteresirani natjecatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati kod Zorana Tomića i kod Dina Stošića na mob. 095/598-3803.

Skip to content