Novosti


Natječaj za prodaju zemljišta

Na temelju članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  129/00,114/01 , 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, i 81/15-pročišćeni tekst) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:940-02/18-01/9, URBROJ: 2107/02-01-18-5 od 08 svibnja 2018.godine , Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju zemljišta 

 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u naselju Smokvica koje se po odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski nalazi u mješovitoj namjeni i to od 12414/15735 dijela k.č.br.814/102 z.k.ul.11284 K.O.KRMPOTE površinu od 9.361,00 m2 po početnoj cijeni od 608,63 kn/m2 odnosno ukupno 5.697.420,68 kn uz uplatu jamčevine od 10 % početne cijene zemljišta odnosno od 570.000,00 kn.

 

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  fizičke osobe  i pravne osobe .

Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove snosi kupac zemljišta.

 

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

                        Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne cijene odnosno u iznosu od  570.000,00 kn.

                        Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

 

III.

                        Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta   koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom za pravne osobe ili tekućim računima fizičkih osoba radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja.

2.Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja, koja može biti sastavni dio ponude.

3.Kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,

6.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

7.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR7323900011829000002 pozivom na broj  :  HR68  7757-OIB .

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

                  Oglašeno zemljište  prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

                        Nepravovremene ponude neće se otvarati.

                        Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

                        Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća se najkasnije u roku 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora na žiro račun prodavatelja br.: HR7323900011829000002, pozivom na broj  HR68    7757-OIB . Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

                        Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

V.

                 Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 10 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  U  SMOKVICI»

-NE  OTVARAJ»

                        Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 29.05. 2018.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti kod Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje svakog dana od 09,00 do 13,00 sati kod Nives Antić na mob.091 2444094 ili tel.051/554-371.

GRAD   NOVI   VINODOLSKI

Natječaj
Skip to content