Novosti


Natječaj za prodaju zemljišta

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  114/01 i 79/06) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 28/09 30/09-ispravak) , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:940-02/09-01/10,  URBROJ: 2107/02-01-09-3 od 22.listopada 2009.godine , Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju zemljišta 

 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

                        Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Novom Vinodolskom (Bribirska obala odnosno Obala Petra Krešimira IV ,  I. red uz more) i to k.č.br.5847/293, pašnjak površine 335 čhv (1205 m2) upisana u z.k.ul.28 K.O.NOVI, posjedovni list br.1175 na kojem je po prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski planirana mješovita odnosno stambena namjena  po početnoj cijeni od 2.244,51 kn/m2 odnosno ukupno 2.704.634,55 kn.

Detaljni raspored događanja pogledajte nastranicama Turističke zajednice Grada NoviVinodolski.

Skip to content