Novosti


Natječaj za prodaju zemljišta u Novom Vinodolskom, Prisika

Na temelju članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  129/00,114/01 , 79/06, 141/06,146/08,38/09,153/09 i 143/12) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13) , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:944-01/15-10/09,  URBROJ: 2107/02-01-15-2 od 14. srpnja 2015.godine , Grad Novi Vinodolski raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J
za prodaju zemljišta 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

                        Predmet natječaja su zemljišta u naselju Novi Vinodolski koja po odredbi UPU-a PRISIKA čine većinski dio parcele oznake 6 na kojoj se može graditi višestambeni objekt katnosti P+3  i to:

                        -k.č.br.3173/2 z.k.ul.3997 K.O.NOVI površine 137 m2, k.č.br.3178/1 z.k.ul.3243/a K.O.NOVI površine 180 m2,k.č.br.3180/1 z.k.ul.1288 K.O.NOVI površine 155 m2, k.č.br.3182/13 z.k.ul.3243/a K.O.NOVI površine  101 m2, k.č.br.3182/14 z.k.ul.3243/a K.O.NOVI površine 94 m2,k.č.br.3182/15 z.k.ul.3243/a K.O.NOVI površine 47 m2,k.č.br.3182/16 z.k.ul.3243/a K.O.NOVI površine 201 m2, k.č.br.3182/20 z.k.ul.3997 K.O.NOVI površine 94 m2,k.č.br.3182/25 z.k.ul.3997 K.O.NOVI površine 4 m2, k.č.br.3182/5 z.k.ul.3832 K.O.NOVI površine 410 m2i k.č.br.3182/6 z.k.ul.3997 K.O.NOVI površine 338 m2odnosno zemljište ukupne površine 1761 m2 po početnoj cijeni od 739,45 kn/m2 odnosno ukupno 1.399.507,52 kn.

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

                        Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  fizičke osobe  i pravne osobe .

                        Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove snosi kupac zemljišta.

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

                        Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u iznosu od  140.000,00 kn.

                        Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

III.

                        Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

                        1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta   koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom za pravne osobe ili tekućim računima fizičkih osoba radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja.

                        2.Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja, koja može biti sastavni dio ponude.

                        3.Dokaz  o upisu u registar-za pravne osobe.

                        4.Kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

                        5.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

                        6.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR4424020061829000002, pozivom na broj  :  HR68  7757-OIB .

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

                        Oglašena zemljišta dijela parcele oznake 6 ukupne površine 1761 m2 prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

                        Nepravovremene ponude neće se otvarati.

                        Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

                        Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća   najkasnije u roku 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora na žiro račun prodavatelja br.: HR4424020061829000002, pozivom na broj  HR68    7757-OIB . Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

                        Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

           

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

V.

                        Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada radnim danom od 08,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  PRISIKA»

-NE  OTVARAJ»

                        Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 11.01. 2016.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

                        Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje   svakog dana od 09,00 do 13,00 sati  kod Ivice Tomića na mob.091 2444092 ili tel.051/554-372 , Nives Antić na mob.091  2444094 ili tel.051/554-371 ili kod Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili tel.051/554-361.

 

  GRAD   NOVI   VINODOLSKI

Skip to content