Novosti


NATJEČAJ za prodaju zemljišta

Na temelju članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  129/00,114/01 , 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15 ) , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta od 13. veljače 2017.godine , Grad Novi Vinodolski raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju zemljišta 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

Predmet natječaja je prodaja zemljišta koja po odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski čine dijelove izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene oznake T16 i to 88440/96770 dijela k.č.br.5847/874 z.k.ul.5806 K.O.NOVI površine 34.805,00 m2 odnosno suvlasnički dio Grada iznosi 31.808,98 m2 po početnoj cijeni od 682,32 kn/m2 odnosno za površinu od 31.808,98 m2 ukupno 21.703.903,24 kn i k.č.br.5847/875 z.k.ul.3997 K.O.NOVI površine 6.179,00 m2 po početnoj cijeni od 622,89 kn/m2 odnosno za površinu od 6.179,00 m2 ukupno 3.848.832,66 kn ili za ukupnu površinu od 37.987,98 m2 ukupno 25.552.736,55 kn.

Zemljišta iz stavka 1.ne mogu se kupovati odvojeno već se ponuda može dati za oba zemljišta iz razloga što ista čine dio ugostiteljsko-turističke cjeline.

 

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

 Pravo sudjelovanja u natječaju za zemljišta imaju  sve fizičke osobe  i pravne osobe .

Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove snosi kupac zemljišta.

 

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

 

Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.500.000,00 kn.

Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

 

III.

Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom za pravne osobe ili tekućim računima fizičkih osoba radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja.

2.Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja, koja može biti sastavni dio ponude.

3.Dokaz  o upisu u registar-za pravne osobe.

4.Kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

5.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

6.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR7323900011829000002, pozivom na broj  :  HR68  7757-OIB .

Ponude moraju biti na hrvatskom jeziku .

 

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

Oglašena zemljišta iz točke I. prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

Nepravovremene ponude neće se otvarati.

Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća   najkasnije u roku 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora na žiro račun prodavatelja br.: HR7323900011829000002, pozivom na broj  HR68    7757-OIB . U slučaju obročnog plaćanja kupoprodajne cijene prvi obrok se uplaćuje najkasnije u roku 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

 

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

 

V.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada radnim danom od 08,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA (ZAGORI) »

-NE  OTVARAJ»

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 10.03.2017.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje   svakog dana od 09,00 do 13,00 sati  kod Ivice Tomića na mob.091 2444092 ili tel.051/554-372 , Nives Antić na mob.091  2444094 ili tel.051/554-371 ili kod Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili tel.051/554-361.

 

  GRAD   NOVI   VINODOLSKI

 

Natječaj za prodaju zemljišta
Skip to content