Novosti


NATJEČAJ za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od 24. veljače 2016. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica bb, objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla-

UVJETI

-VŠS, stručni prvostupnik predškolskog odgoja

 

1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

 

           -dokaz o stručnoj spremi,

 

           -domovnicu,

 

           -životopis,

 

           -uvjerenje odnosno potvrdu nadležnih sudova da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni niti prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje nadležnog općinskog i prekršajnog suda).

 

 

3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

4. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

5. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica bb, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA,  radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

 

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7. O rezultatima natječaja kanidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 

Skip to content