Novosti


NATJEČAJ za radno mjesto-TAJNIK/ICA- IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

       NOVI VINODOSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

     TESTIRANJA KANDIDATA

Klasa: 601-01/15-01/20

Urbroj: 2107/02-11-01-15-3

Novi Vinodolski, dana 23. PROSINCA 2015. godine

 

                          Na temelju točke II. podtočke 2.3. Odluke ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica od 01. prosinca 2015. godine,  Povjerenstvo za provedbu testiranja kandidata objavljuje dana 23. prosinca 2015. godine

 

  IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA

RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  

Provedena   je pismena provjera znanja kandidata za radno mjesto – tajnik/ica na neodređeno vrijeme u Dječji vrtić Fijolica, dana 23. prosinca 2015. godine s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,    5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

1. NENAD MARUŠIĆ, ŠetališteCarmenSylve 10, 51410 Opatija

2. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

3. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice

4. BRIGITA BLAŽEVIĆ PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

5. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica

6. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka

7. NEDA  SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka

8. NATALI  PATRICIJA  SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski¸

Pismenoj provjeri znanja nisu pristupili

1. NENAD MARUŠIĆ, ŠetališteCarmenSylve 10, 51410 Opatija

2. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice

3. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica

4. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka

5. NEDA  SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka

6. NATALI  PATRICIJA  SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski¸

te se smatra da su  povukli svoje prijave na natječaj.

Pismenoj provjeri znanja  pristupili su slijedeći kandidati i ostvarili rezultate iznad 50% pismene provjere znanja i pristupili intervjuu:

1. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

– pismena provjera znanja 27 bodova , intervju  4 boda

2. BRIGITA BLAŽEVIĆ  PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

– pismena provjera znanja 19 bodova , intervju  4 boda

                Povjerenstvo utvrđuje  listu kako slijedi :

1. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

– ukupno 31 bod

2. BRIGITA BLAŽEVIĆ  PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

– ukupno 23 boda

i istu prosljeđuje  na objavu na web stranice Grada te dostavlja ravnateljici kompletnu dokumentaciju.

POVJERENSTVO

1.                   Maja Pilepić, predsjednik

2.                   Dijana Knez, član

3.                   Tomislav Cvitković, član

 

 

IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  

 

 

********

Dana 16.12.2015.

 

 

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA
NOVI VINODOLSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
TESTIRANJA KANDIDATA

Klasa: 601-01/15-01/20
Urbroj: 2107/02-11-01-15-2
Novi Vinodolski, dana 16. prosinac 2015. godine

  IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU TESTIRANJA KANDIDATA   ZA ZASNIVANJE  RADNOG ODNOSA
 NA NEODREĐENO VRIJEME
– RADNO MJESTO- TAJNIK/ICA-

        Dječji vrtić Fijolica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na  radnog mjesta – tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Fijolica i na oglasnoj stranici osnivača Grada Novi Vinodolski. Rok za dostavljanje prijava na natječaj bio je 8 dana od dana objave na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
        Povjerenstvo za  provedbu testiranja kandidata zaprimilo je Zapisnik ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica, mr.sc. Nensi Dražić, prof., o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta i potpunosti prispjelih prijava na natječaj.

Podneseno je osam (8)  prijava koje su potpune i pravovremene i to:

1. NENAD MARUŠIĆ, Šetalište Carmen Sylve 10, 51410 Opatija
2. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 Novi Vinodolski
3. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice
4. BRIGITA BLAŽEVIĆ PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo
5. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica
6. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka
7. NEDA SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka
8. NATALI PATRICIJA SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od točke 1. do točke 8.  provesti dana 23. prosinca 2015. s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:
1. Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

2. Dijana Knez,član, v.r.

3. Tomislav Cvitković,član,v.r.

 

 

Izvješće povjerenstva za provedbu testiranja kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – radno mjesto – tajnik/ica

 

*******

 

Na temelju članka 27.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od 26.studenog 2015.godine Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica b.b. objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

-TAJNIK/ICA-

-1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

UVJETI

-VSS,diplomirani pravnik/ica ili VŠS,upravni pravnik/ica,

-poznavanje rada na računalu,

-1 godina radnog iskustva

-probni rad 90 dana

 

1. Na natječaj se pod istim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

 

2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

                   -dokaz o stručnoj spremi,

                   -domovnicu,

             -elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

                   -životopis,

          -uvjerenja odnosno potvrde nadležnih sudova da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni niti prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97, 107/07 i 04/13),ne stariji od 6 mjeseci.

 

3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate ali samo pod jednakim uvjetima.

 

4. Rok za podnošenje prijava je osam (8)dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.

 

5. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA TAJNIKA“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica b.b., 51 250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

 

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se testiranje koje se sastoji od pismenog dijela provjere znanja i razgovora .Pismenu provjeru znanja i razgovor s kandidatima obavlja Povjerenstvo .

 

8. Pravni izvori za pismenu provjeru znanja su:

                   -Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 04/13),

                   -Zakon o ustanovama (N.N.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

                   -Uredba o uredskom poslovanju (N.N.07/09),

                   -Zakon o javnoj nabavi (N.N.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),

                   -Ovršni zakon (N.N.112/12, 25/13 i 93/14).

 

9. Najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje na web stranici osnivača-Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr objavit će se poziv na testiranje. U pozivu će biti naznačena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja s kojima će se provesti testiranje s naznakom vremena i mjesta održavanja testiranja kandidata.Istog dana biti će provedena pismena provjera znanja i razgovor s članovima Povjerenstva.

 

10. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

11. Izabranog kandidata će se ,prije zaključivanja ugovora o radu , poslati na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta tajnik/ica, a troškove pregleda snosi Dječji vrtić FIJOLICA.

 

12. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana donošenja odluke.

 

 

Natječaj
Skip to content