Novosti


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: Voditelj/ica računovodstva

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 27.02.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-VODITELJ/ICA RAČUVODSTVA-

-1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom –

 

UVJETI

 • VSS, diplomirani ekonomist ili VŠS, ekonomist,
 • poznavanje rada na PC-u
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • probni rad 90 dana

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od 3 mjeseca),

-domovnicu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA, NA NEODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 4. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 5. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se testiranje koje se sastoji od pismene provjere znanja.
 6. Pravni izvori za pismenu provjeru znanja su:
 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018.g. (Narodne novine, br. 124/17),
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17),
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17),
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13),
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16),
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16),
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 1/17),
 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16),
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14),
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).
 1. Povjerenstvo za testiranje će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr i web stranici Grada Novi Vinodolski https://www.novi-vinodolski.hr/ objaviti popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, objaviti datum pismene provjere znanja, objaviti rezultate testiranja i nakon objave rezultata dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa izvršenog testiranja.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 3. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

Natječaj – Dječji vrtić Fijolica
Obavijest kandidatima
Skip to content