Novosti


Natječaj – zakup poslovnog prostora u Lednicama nasuprot poštanskog ureda

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, nasuprot poštanskog ureda Ledenice u prizemlju zgrade izgrađenoj na k.č.br. 2310/6 upisane u z.k.ul.br. 1241 k.o Ledenice

 

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora42,54 m²(od toga za prodajni dio26,73 m², a za skladišni dio15,81 m²) .

     Poslovni prostor je prazan i u njemu nema inventara, te se daje u zakup u viđenom stanju.

            2. Namjena poslovnog prostora: djelatnost prema NKD razvrstane u grupe

–  10.71 proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

– 47.24 trgovina na malo kruhom pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama,

            3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora,

4.  Početak obavljanja djelatnosti: najkasnije 01. prosinca 2013. godine,

5. Jamčevina: 340,00 kn, ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća,

6. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća,

7. Početni iznos zakupnine: 8,00 kn/m²/mjesečno, ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupoprimatelj je dužan pristati na plaćanje više zakupnine,

8. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio janviši iznos mjesečne zakupnine,

9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,

10.Ponuditelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden,

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

 

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1. KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja

 

            Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 29.10.2013. godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
  2. Iznos ponude u kn/m² za predmetni prostor,
  3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe,
  4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda,
  5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR4424020061829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
  6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (GKTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
  7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
  8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH br., 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i  137/09),
  9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja ovjerenu kod Javnog bilježnika

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg ponuditelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

                                                                                       GRADONAČELNIK 

GRADA NOVI VINODOLSKI     

Oleg Butković, dipl.ing.

 

NATJEČAJ PDF
Skip to content