Novosti


3. listopada 2006.

Boćarski klub “ZAGON” Donji Zago

Boćarski klub “ZAGON” Predsjednik: Milivoj JovanovićDonji Zagon 46, Novi Vinodolski Opis i cilj Programa

Boćarski klub “ZAGON”
Predsjednik: Milivoj Jovanović
Donji Zagon 46, Novi Vinodolski

Opis i cilj Programa

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tokom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću “Fijolica” Novi Vinodolski, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim pedagoškim standardima.

Predškolsko doba je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje njegova kasnija obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti. Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove, programe, osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva. Osnovni ciljevi su očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta; poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja; te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Takav cilj mora se postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih. Posebni ciljevi su očuvanje zdravlja djece; razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini, te razvoj socijalizacije i razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti.

3. listopada 2006.

Boćarski klub “POVILE”

Boćarski klub “POVILE” Predsjednik: Stjepan ButkovićPovile, Nikole Butkovića 5 Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

Boćarski klub “POVILE”
Predsjednik: Stjepan Butković
Povile, Nikole Butkovića 5 Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

1. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz tri oblika koja se razlikuju po dužini trajanja: 10 satni program, 6 satni program i program predškole. Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o djeci u dobi od i godine do polaska u školu.

Odgoj i obrazovanje djece odvija se na lokaciji Dječjeg vrtića “Fijolica” Novi Vinodolski, čija zgrada je namjenski izgrađena 1988. godine. Vrtić nema područnih odjeljenja. Djeca su podijeljena u 5 odgojnih skupina i predškolu.

2. PROGRAM DODATNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti djeci u vremenu koje provode u institucionalnoj sredini usvajanje novih znanja i vještina, te kroz aktivnosti koje sadrže široku raznolikost izbora za djecu razvijati sretno i zadovoljno dijete.

3. listopada 2006.

Boćarski klub “Radinje”

Boćarski klub “Radinje” Predsjednik: Ivica TomićNovi Vinodolski, Jamice 6 “Specijalizirani programi” i “Ostali programi”

Boćarski klub “Radinje”
Predsjednik: Ivica Tomić
Novi Vinodolski, Jamice 6

“Specijalizirani programi” i “Ostali programi”

Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži dva potprograma: “Specijalizirani programi” i “Ostali programi”. Potprogrami se odvijaju tijekom pedagoške godine.

POTPROGRAM”SPECIJALIZIRANI PROGRAMI”

Cilj specijaliziranih programa i projekata u ovom potprogramu je ponuditi djeci raznovrsne mogućnosti učenja, razvoja dječjih mogućnosti i sposobnosti kroz tematski specijalizirane cjeline. Potprogram Specijalizirani programi čini nekoliko osmišljenih i pedagoški prilagođenih cjelina koje se razlikuju po sadržaju, roku trajanja i broju djece koja su u njih uključena. Programi su verificiram od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dječji vrtić “Fijolica” osmišljava i nudi slijedeće specijalizirane projekte: Projekt Kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika, Projekt Sportska igraonica i Projekt Kraći specijalizirani program učenja engleskog jezika. Provodi se dva puta tjedno po 45 minuta i izvodi ga Centar za učenje stranih jezika Fonum iz Crikvenice. Cilj projekta je razvijanje interesa djece za učenje engleskog jezika kroz igru i druženje.

Projekt Sportska igraonica je specijalizirani program tjelesnih aktivnosti djece koji se provodi dva puta tjedno po jedan sat. Cilj projekta je razvijanje kod djece potrebe i ljubavi za svakodnevnim tjelesnim aktivnostima, te jačanje zdravlja djece. U projekt je prošle godine bilo uključeno 18 djece, od čega 10 djece iz redovnih programa vrtića.


POTPROGRAM “OSTALI PROGRAMI”

Cilj ovog potprograma je da kroz povremene i tematski organizirane aktivnosti djeca budu uključena u učenje, druženje i zabavu, te se na taj način kod djece potiče kreativnost, timski rad, socijalizacija i ljubav prema različitim područjima života i izražavanja. U ovom potprogramu provode se tradicionalne, ali i osmišljavaju nove aktivnosti za uključivanje djece, njihovih roditelja i djelatnika vrtića u učenje, zabavu, putovanja, kulturna i umjetnička događanja na užem ili širem području djelovanja vrtića. U potprogramu je razvijeno nekoliko projekata: Projekt Božić i Nova godina, Projekt Karneval i njegovanje tradicija kraja, Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg, Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića i Projekt Priredbe, predstave i izleti. Cilj projekata je razvijati kod djece aktivan i stvaralački odnos prema sredini, te senzibilitet za njegovanje običaja, kulture i tradicija neposrednog okruženja.

Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg je dio ostalih programa koji se provodi tijekom zime i u kojeg su uključena djeca iz vrtića. Za ovaj projekt smo se odlučili iz razloga što većina djece iz našeg vrtića rijetko ili gotovo uopće ne boravi na snijegu, a znamo koliko je za dječje zdravlje važno boraviti na svježem zraku i u različitim vremenskim uvjetima. Cilj ovog projekta je osamostaljivanje djece, jačanje njihova zdravlja i razvoj navika zdravog življenja.

Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića je projekt koji se od prošle godine provodi u vrtićima naše županije, a odnosi se na sudjelovanje djece u takmičenju po sportskim disciplinama u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj ovog projekta je primjerenim tjelesnim vježbanjem doprinositi čuvanju i unapređivanju zdravlja djece, te razvijati kod djece prijateljstvo, takmičarski i sportski duh.

Projekt Priredbe, predstave i izleti se planira kako bi djecu upoznali sa različitim kulturnim i umjetničkim sadržajima, razvijali i poticali kod djece kulturno ponašanje u danim situacijama, te stvarali vedro i veselo okruženje. Cilj ovog projekta je obogaćivanje dječjih doživljaja i razvoj senzibiliteta za posebne oblike izražavanja. U sklopu ovog projekta planira se u suradnji s roditeljima organizirati niz priredbi, predstava, posjeta kulturnim ustanovama, kazalištima i sličnih sadržaja koji nisu svakodnevno dostupni našoj djeci, a koji bi pobudili kod djece radosne doživljaje

3. listopada 2006.

Kuglački klub “VINODOL”

Kuglački klub “VINODOL” Predsjednik: Franjo SokolićNovi Vinodolski, Vatrogasna 8

Kuglački klub “VINODOL”
Predsjednik: Franjo Sokolić
Novi Vinodolski, Vatrogasna 8

I.PREDMET NATJEČAJA je odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski na rok od 28.04.2005. godine do 28.04.2009. godine.

II.Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, Trg Vinodolskog Zakona br. 1. uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj 2402006- 1829000002, poziv na broj 24-7706-MB sa svrhom uplate «trošak natječajne dokumentacije».

Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objave u tisku.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1. 51.250. Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za ugovorno obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta-ne otvaraj»

III. OTVARANJE PONUDA izvršiti će se javno17.02.2005. u 15,00h, Otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

VI. ODLUKU O DODJELI POLOVA UGOVORNOG OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI-ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju najniže ponuđene cijene komunalne usluge, među sposobnim ponuditeljima. Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnost-održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo da ne izaberete niti jednog ponuditelja.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

3. listopada 2006.

Streljačko društvo “VINODOL”

Streljačko društvo “VINODOL” Predsjednik: Boris TurjakNovi Vinodolski, Selačka 14 Tekst objave javne rasprave

Streljačko društvo “VINODOL”
Predsjednik: Boris Turjak
Novi Vinodolski, Selačka 14 Tekst objave javne rasprave

Temeljem odredbi čl. 28. i 29.a. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04);, članka 4. i 6. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (N.N.RH, broj 101/99); i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl.novine PGŽ, broj 25/04);, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski objavljuje da 31. siječnja 2005. godine započinje
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA: “Turističkog naselja Zagori”
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 31. siječnja do zaključno 1. ožujka 2005. godine
.
Uvid u Prijedlog detaljnog plana uređenja može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Javno izlaganje Prijedloga detaljnog plana uređenja “Turističkog naselja Zagori” održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski dana 15.2.2005. (utorak); u 12,00 sati.

3. listopada 2006.

ŠRU “VRULJA” Smokvica

Športsko ribolovna udruga “Vrulja”Predsjednik: Josip PahljinaSmokvica, Vrilo bb

Športsko ribolovna udruga “Vrulja”
Predsjednik: Josip Pahljina
Smokvica, Vrilo bb

Folklorna sekcije i sopilaši
Prva je započela rad folklorna sekcija, koja se održala do danas. Ujedno je u osnovnoj školi osnovana učenička folklorna grupa pod vodstvom Karmen Butorac i Vinke Šamanić. Stručna voditeljica folklorne sekcije bila je od samog početka Anka Mudrovčić, a od 1956. godine sekciju vode Milica Potočnjak i Pavica Ježić.
Ovu sekciju pratili su sopilaši koji kontinuirano održavaju probe i uključuju mlađe sopilaše.

Nošnje
Prva i osnovna briga i zadatak upravnog odbora KUD-a bilo je šivanje muških nošnji kojih tada nije bilo. Do 1951 sašiveno je petaestak ljetnih nošnji, dok su se zimske, prema ostacima nekadašnjih starih nošnji čiji su dijelovi bili sačuvani kod pojedinih novljanskih obitelji, počele šivati tek 1963. godine. Muške i ženske nošnje šivale su krojačice koje su se specijalizirale za šivanje nošnji, a to su: Mera Mrzljak – Jerkova, Kate Zoričić – Rožina, Marija Sokolić – Matijetinka, Marija Baran, Lela Kabalin i Ankica Jovanović.

Dramska i tamburaška sekcija
Dramska sekcija osnovana je nakon završetka drugog svjetskog rata. Priključena je KUD-u kod njegovog osnivanja i njom je rukovodio Srećko Kabalin. Ne zna se točno kada je prestala sa radom.
Tamburaška sekcija nekoliko je puta započimala i prekidala svoj rad. Prvi put pod vodstvom Rudolfa Piškulića 1952. godine 1954. godine nabavljene su nove tambure, a zborovođa je bio Dragutin Lenhard.

Pjevački zbor i klapa
Nakon drugog svjetskog rata okupljeni su preživjeli članovi nekadšnjeg pjevačkog zbora Mažuranić, te je oformljen zbor kojim je ravnao Ivan Potočnjak. Njegovim odlaskom u Zagreb, zbor prestaje sa radom do 1955. godine, kada ga dvije godine vodi Stanko Grilj. Zbor je opet pokrenut 1965. godine i djelovao je do 1989. pod vodstvom Jose Jelače. Nakon toga vođenje zbora preuzima Mira Rogić i vodi ga do 1993.godine.
1973. godine spontano je nastala i klapa koja je nastupila na MIK-u koji je održan u Novom Vinodolskom. Nakon toga su priključeni KUD-u gdje su nastupali do 1987. godine.

Gradska glazba
Limena glazba osnovana je 1955. godine, te ju je preuzelo vatrogasno društvo. Djelovala je šest godina. Kasnije inicijative za obnavljanje rada limene glazbe nisu uspijevale.

Jugoslavenski folklor
Sekcija jugoslavenskog folklora osnovana je 1984. godine, a vodila ju je Krunoslava Barberić. Istovremeno je započela rad i tamburaško-harmonikaška sekcija, te su te dvije sekcije zajedno uvježbavale nekoliko narodnih igara. Sekcije su prestale sa radom nakon dvije godine.

Potrebno je posebno istaći marljivi rad i zalaganje Antona i Pavice Ježić, kao i Davorina Ježića i Srećka Kabalina čijim se zalaganjem u toku svih ovih minulih godina održao rad KUD-a o osnutka do današnjih dana.

prema tekstu: 44 godine rada KUD-a «Ilija Dorčić”
Alfred Sokolić-Šarac, Novljanski zbornik, 1995.

3. listopada 2006.

Šahovski klub “Zrinski – Frankopan”

Šahovski klub “Zrinski – Frankopan”Predsjednik: Zobenica ČedomirNovi Vinodolski, Nova Krasa 8

Šahovski klub “Zrinski – Frankopan”
Predsjednik: Zobenica Čedomir
Novi Vinodolski, Nova Krasa 8

Rezultat rada i vrijednosti novljanskog izvornog folklora su pozivi na značajne smotre folklora. Planira se sudjelovanje na Smotri folklora «Vinkovačke jeseni» kruni folklornog stvaralaštva. Izuzetna je čast svakog folklora svoje bogatstvo u nošnji, pjesmi, plesu i običajima prikazati na tim susretima. Svojim prisustvom vrši se promidžba našeg grada i županije.

Članovi KUD-a aktivno sudjeluju i svojim prisustvom uveličavaju igranje našeg novljanskog kola, a muški članovi su ujedno i pivači kola.

3. listopada 2006.

Boćarski klub “Polje – Ledenice”

Boćarski klub “Polje – Ledenice”Predsjednik: Drago UremovićNovi Vinodolski, A.Mažuranića 103

Boćarski klub “Polje – Ledenice”
Predsjednik: Drago Uremović
Novi Vinodolski, A.Mažuranića 103

U ispunjenu tog cilja udruga se planira baviti slijedećim djelatnostima: organizacija kulturnih manifestacija u Novom Vinodolskom (koncerti, predstave, projekcije, festivali, i sl.);, organizacija izdavačke djelatnosti u aktivnostima vezanim za rad Udruge (tiskovna izdanja);, te organizacija malih nezavisnih produkcija vezanih za književni, glazbeni, filmski, slikovni, modni, dizajnerski i multimedijalni rad članova Udruge i njihova prezentacija u Novom Vinodolskom, Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

28. kolovoza 2006.

“Ružica Vinodola” 2006.

Kulturno – povijesna manifestacija “Ružica Vinodola” ove je godine realizirana po treći put u organizaciji turističkih zajednica Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske […]

Kulturno – povijesna manifestacija “Ružica Vinodola” ove je godine realizirana po treći put u organizaciji turističkih zajednica Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske te VUPIK-a – Poslovne jedinice Pavlomir iz Novog Vinodolskog. Osmišljena je kako bi se afirmirao Vinodol i programi obnavljanja vinograda koji se provode u ovom vinorodnom kraju. Na finalnoj večeri titulu »Ružice«, najspretnije i najljepše, ponijela je Sanja Ugrin iz Bribira, apsolventica ekonomskog fakulteta. Prva pratilja je Majda Uremović iz Ledenica, a druga pratilja Ivona Brljačić iz Novog Vinodolskog. Ovom događaju nazočili su Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Petar Čobanković  i ministar financija Ivan Šuker.

JK-YC “BURIN” organizirao je REGATU VELEBITSKOG KANALA za klasu KRSTAŠ sa 20 posada u OPEN razvrstanju, 21.i 22.kolovoza 2004.godine uz jedriličarsku noć. Na regatama u Kraljevici(KRALJEVAČKA REGATA);,Senju(SENJSKA REGATA); Novom Vinodolskom (REGATA VELEBITSKOG KANALA);,Crikvenici (MEMORIJAL BARANISLAVA JURINČIĆA i REGATA RIBARSKOG TJEDNA);, Rijeci (FIJUMANKA i KVARNERSKA REGATA);, Zadru (ZADAR KUP);, Splitu (MRDUJA);, Izoli (AUSTRIA CUP); i Trstu(BARCOLANA);, učestvovale su posade naših članova Branka Blaževića, Drage Bugarina, Vlade Biondića i Miljenka Žanića. Od ostvarenih rezultata ističemo: Miljenko Žanić -Jelica 2 Carbon: l. mjesto – Regata Velebitskog kanala, 1. mjesto – Memorijal Branimira Jurinčića i 1. mjesto – Regata Ribarskog tjedna, 2. mjesto – Kvarnerska Regata, l. mjesto – Zadar kup, l. mjesto – Mrduja, 27. mjesto – Barcolana (od 155 takmičara); i 220. mjesto (od 1956 takmičara);, Drago Bugarin: 1 mjesto grupa 4 – Regata Velebitskog kanala, 3. mjesto grupa 4 – Memorijal Branislava Jurinčića.

25. kolovoza 2006.

5. Plivački mini maraton CRO – CUP “NOVI 2006”

Vaterpolo-plivačko športsko društvo “Vinodol” organiziralo je 5. plivački mini maraton CRO – CUP “NOVI 2006” koji se održao u nedjelju, 23. srpnja 2006. godine […]

Vaterpolo-plivačko športsko društvo “Vinodol” organiziralo je 5. plivački mini maraton CRO – CUP “NOVI 2006” koji se održao u nedjelju, 23. srpnja 2006. godine u Novom Vinodolskom sa početkom u 10.00 sati. Natjecanje se održalo na utvrđenoj stazi u dužini 5 000 metara, od Gradske plaže do punte Povile sa okretom, povratak u pravcu Vele rive sa okretom i natrag do Gradske plaže  gdje se nalazi cilj maratona.  Utrka je službeno prestala 2 sata nakon samog starta. JK-YC Burin u 2004. godini

Treninzi se održavaju za klasu Optimist, za početnike (škola jedrenja);, pa je za tu klasu organizirana “NOVLJANSKA REGATA” gdje su se takmičili još i klasa LASER i LASER RADIAL u srpnju 2004. godine. Na regati je nastupilo 69 posada u klasi OPTIMIST i 7 posada u klasi LASER RADIAL i LASER. Odjedrena su dva plova od ukupno tri predviđena te je regata bila regularna. Uz regatu je 24. srpnja 2004.godine organizirana noć jedriličara i promocija novog regatnog krstaša JELICA 2 CARBON u vlasništvu GAVRILOVIĆ d.o.o. iz Petrinje, koji će jedriti regate krstaša za JK-YC BURIN.Zbog nedostatka opreme(kombija i prikolice); te trenera jedriličari u klasi OPTIMIST nisu nastupali na regatama izvan Novog Vinodolskog.

Budući nije realizirano mjesto trenera zbog nedostatka kadra i financijskih sredstava,

NENAD BUGARIN trenirao je u JK “Val” iz Crikvenice i nastupao za isti klub te osvojio naslov prvaka države za takmičare do 12 godina.

Skip to content