Novosti


26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA O POVJERAVANJU UGOVORNOG OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

ODLUKA O POVJERAVANJU UGOVORNOG OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja 2012. godine, donijelo je Odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete. Odluka je u prilogu.

Na temelju čl. 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11) i čl. 27. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12) i čl. 21 Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete

Članak 1.

Na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu „Narodne novine“ dana 18. travnja 2012. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje javne rasvjete, KLASA: 310-02/12-01/2, URBROJ: 2107/02-04-12-2, koju je donio gradonačelnik dana 16. travnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranić 39 (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i odabrani ponuditelj, sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete (u daljnjem tekstu Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost – održavanje javne rasvjete za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je čl. 3. st. 1. točkom 11. i čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11), te čl. 25. i 27. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12).

Održavanje javne rasvjete obuhvaća tekuće održavanje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je radove na održavanju javne rasvjete obavljati tehnički prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz čl. 1. st. 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora, koji sukladno čl. 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 53/10 i 8/12) sklapa gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 39.

Članak 5.

Na ime jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, izvođač radova prilikom sklapanja Ugovora, dostavlja bianco akceptiranu vlastitu mjenicu sa naznakom „bez protesta“ sa mjeničnom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od 10% vrijednosti Ugovora, koja će se deponirati u Upravnom odjelu za financije Grada Novi Vinodolski.

Članak 6.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova, koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 310-02/12-01/4

Ur.broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA VODNE GRAĐEVINE

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA VODNE GRAĐEVINE

 

Na temelju čl. 209. Zakona o vodama (NN RH broj 153/09), čl. 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH broj 153/09) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. novine PGŽ broj 51/11), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 7. stavku 5. iza riječi „vodne građevine“, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. Odluke iza riječi „građevinu koja se priključuje“, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 3.

U članku 23. stavku 3. iza riječi „članka 22. ove Odluke, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/12-01/24

URBROJ: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 26. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 1. lipnja 2012. prihvaćen je Zaključak o prihvaćenju Izvješća sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog […]

Na 26. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 1. lipnja 2012. prihvaćen je Zaključak o prihvaćenju Izvješća sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodiolskog za 2011. godinu.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko – goranske županije br. 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog prihvatilo je informaciju i Ivješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu.

II

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog prihvatilo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/12-01/2

Urbroj: 2107/02-01-12-5

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić

26. lipnja 2012.

U NOVOM VINODOLSKOM ODRŽAN ADRIATIC FOLK FESTIVAL

Na festivalu je nastupilo dvjestotinjak izvođača iz šest zemalja.

Na festivalu je nastupilo dvjestotinjak izvođača iz šest zemalja. U Novom Vinodolskom održan je Adriatic folk festival, koji je ugostio sedam foklklornih skupina iz šest zemalja. Prekrasni plesovi i nošnje oduševili su turiste i Novljane, a oko kamere akademskog slikara Ivana Balaževića, zabilježilo je kolorit i svu ljepotu folklora Rusije, Ukrajine, Slovačke, Grčke, Latvije i Albanije. Naime, nastupili su sljedeći ansambli: Ruskie uzory i Zavalinka iz Rusije, Souvenir iz Ukrajine, SLZA iz Slovačke, Likio Ellinidon Ikarias iz Grčke, Pastelnieki iz Latvije i Alba Regia iz Albanije. Organizator Adriatic folk festivala u Novom je Centar za kulturu Novi Vinodolski.

26. lipnja 2012.

U POVODU DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE I DANA DRŽAVNOSTI POLOŽENO CVIJEĆE I ZAPALJENE SVIJEĆE NA SPOMEN OBILJEŽJA

Minutom šutnje odana je počast svim poginulim borcima NOR-a i poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.

Minutom šutnje odana je počast svim poginulim borcima NOR-a i poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.

U povodu Dana antifašističke borbe Hrvatske, 22. lipnja i Dana državnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja, zajednička delegacija Grada Novog Vinodolskog, koju su predvodili gradonačelnik Oleg Butković, predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić i Zdenka Vukelić, predsjednica Udruge antifašističkih boraca Grada Novog Vinodolskog te uz nazočnost čelnika braniteljskih udruga iz Domovinskog rata i Udruge roditelja poginulih branitelja u Domovinskom ratu položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na sva spomen obilježja iz NOR-a i Domovinskog rata na području Grada Novog Vinodolskog te je minutom šutnje odana počast svim poginulim u NOR-u i Domovinskom ratu. Cvijeće i svijeće položeni su ispred spomen ploča u holu Kaštela, ispred spomenika u centru Novog Vinodolskog, na Partizanskom groblju u Novom, ispred spomenika Slaviše Vajnera i na spomen obilježja u Povilama, Donjem Zagonu, Ledenicama, Bateru, Krmpotskoj ruci i Krmpotama.

26. lipnja 2012.

OD 29. LIPNJA DO 1. SRPNJA U NOVOM VINODOLSKOM ODRŽAT ĆE SE PRVI “RETRO MUSIC FESTIVAL”

Festival se održava u sklopu projekta Novi Music City 2012. Tri dana za “fifties retro frikove” bit će ispunjeno nastupima međunarodne postave DJ-a, […]

Festival se održava u sklopu projekta Novi Music City 2012. Tri dana za “fifties retro frikove” bit će ispunjeno nastupima međunarodne postave DJ-a, uz nastupe domaćih i svjetskih glazbenika, a svi gradski prostori bit će im na raspolaganju. Glavni program održat će se na središnjem gradskom trgu.

Retro Music Festival realizira se u sklopu projekta Novi Music City 2012. uz potporu Grada Novog Vinodolskog, Centra za kulturu i Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog. Povijesni prostori Frankopanskog trga i ostalih gradskih trgova, bit će ispunjeni u tri festivalska dana duhom rock n rolla pedesetih godina prošlog stoljeća. Headlineri festivala su Mojo Stuff (Hrvatska), Bad Bones (Hrvatska) i Uroš Perič Perry (Slovenija), koji nastupaju 29. lipnja, Cat Paws (Hrvatska), D Elvis (Hrvatska), Greaseballs (Hrvatska) nastupaju u subotu, 30. lipnja, a u nedjelju, 1. srpnja nastupaju fantastični The Blasters (USA), Sapiens (Hrvatska) i Mississippi Queen (Hrvatska). Osim svirke na fesivalu će se predstaviti svojom revijom “Ech Of The 50s” dizajnerica Vanja Rubčić.

Program 1. Retro Music Festivala predstavio je na konferenciji za novinare, održanoj u Vinogradima Pavlomir, Karlo Starčević, direktor Festivala. Mario Butorac, diirektor novljanskog Centra za kulturu, kazao je kako Novi Vinodolski želi postiti grad glazbe i da je otvoren za ovakve sjajne ideje. – I ovog ljeta organiziramo velik broj koncerata raznih glazbenih žanrova, a stari rock n roll je od ove godine svoje mjesto dobio u Novom – istaknuo je Butorac. I direktor Vinarije Pavlomir, Miroslav Palinkaš, nakon što je predstavio vina iz Pavlomira, s posebnim naglaskom na vrhunski chardonnay, pozdravio je ideju Retro Music Festivala koji će, rekao je, uz ostale kulturne manifestacije, na najbolji način promovirati Grad Novi Vinodolski i sve ono što on može ponuditi svojim posjetiteljima. Nakon pressice u Gradskoj galeriji Turnac otvorena je izložba Porin Photo Frame 2012. poznate novinarke i fotografkinje Anastazije Vržina.

26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradsko vijeće prihvatilo je Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu

Gradsko vijeće prihvatilo je Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, održanoj 1. lipnja 2012. godine, prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu. Izvješće se može pogledati ovdje.

26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2012. GODINU I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I […]

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2012. GODINU I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODNIH GRAĐEVINA ZA 2012. GODINU ” Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja 2012. godine, prihvatilo je I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu i I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu. Dokumenti se mogu pogledati ovdje.

26. lipnja 2012.

26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata […]

Na 26. sjednici, održanoj 1. lipnja, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata. Odluka u prilogu.

Na temelju članka 10.stavak 3.Zakona o trgovini (N.N.RH 87/08 ,116/08, 76/09-Odluka USRH), članka 13.stavak 1. i stavak 3.Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N.RH 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (N.N.RH 37/98, 73/02,153/02 i 12/06), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 26.sjednici održanoj dana 01.lipnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br.17/09 ,19/10 ,15/11 , 29/11 i 51/11) mijenja se članak 2.koji sada glasi:

«Lokacije za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama sa vrstom privremenog objekta i naznakom djelatnost određuje gradonačelnik Planom rasporeda privremenih objekata na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za urbanizam i razvoj na način da se ne ometa nesmetano kretanje pješaka.

Privremeni objekti na zemljištima u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba mogu se postavljati isključivo uz prethodno odobrenje gradonačelnika.

Za vrijeme održavanja manifestacija manifestacijski štandovi mogu se postavljati na slijedećim lokacijama:

2.1.Novi Vinodolski: Frankopanski trg, Trg Vinodolskog zakona, Korzo hrvatskih branitelja, Trg Ivana Mažuranića, parkiralište iznad tržnice, Ulica Lokvica, parkiralište ispred igrališta malih sportova, igralište malih sportova, Stari Grad, Obala kneza Branimira, Obala kneza Domagoja, Pavlomir.

2.2.Povile:područje luke.

2.3.Klenovica: Ribarska obala.

2.4.Smokvica: na cijelom području naselja.

2.5.Za sva naselja u zaobalju :na cijelom području naselja.

Točnu lokaciju za postavljanje manifestacijskih štandova sa naznakom djelatnosti određuje Upravi odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.»

Članak 2

U članku 4. Odluke briše se stavak 1.

Dosadašnji stavak 2,3 i 4 postaje stavak 1,2 i 3.

Članak 3.

Odluka o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:372-03/11-01/11

URBROJ:2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01.lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

20. lipnja 2012.

U NOVOM VINODOLSKOM ODRŽANO ŽUPANIJSKO VATROGASNO NATJECANJE ZA ODRASLE – VATROGASNE ZAJEDNICE PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Na natjecanju su sudjelovale 52 ekipe u pet kategorija. Najuspješnija je bila mlada ekipa DVD-a Sušak, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a San […]

Na natjecanju su sudjelovale 52 ekipe u pet kategorija. Najuspješnija je bila mlada ekipa DVD-a Sušak, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a San Marino Novi Vinodolski, a treće DVD Kraljevica. Ženska ekipa DVD – a San Marino Novi Vinodolski plasirala se na prvo mjesto u kategoriji žene A , druga je bila ekipa DVD – a Sušak, a treća DVD -a Kraljevica.

U organizaciji Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije i uz domaćinstvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski, na nogometnom igralištu Bahalin u Novom Vinodolskom održano je izlučno županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle. Na natjecanju su nastupile 52 ekipe u 5 kategorija. Domaćini su od organizatora, sudaca i sudionika dobili velike pohvale za domaćinstvo natjecanja, ali ništa manje uspješni nisu bili niti na natjecanju. Nakon što su im se prije petnaest dana u Kostreni osvajanjem prvih mjesta u županiji, na državno natjecanje plasirale ekipe mladeži, to je osvajanjem 1. mjesta u kategoriji žene -A i 2. mjesta u kategoriji muški A uspjelo i seniorima pa će DVD San Marino – Novi Vinodolski u Zadru predstavljati naš Grad i našu županiju u 4 elitne kategorije kod mladeži i kod seniora.

Najuzbudljivije bilo je u najbrojnijoj muškoj A kategoriji gdje su desetinke odlučivale o županijskim prvacima. Odlazak na državno natjecanje koje će se 6.listopada održati u Zadru bio je cilj za koji se je trebalo plasirati u prve tri ekipe. Najuspješnija i najsretnija bila je mlada ekipa DVD-a Sušak II koja je za 6 desetinki bila uspješnija od DVD-a San Marino Novi Vinodolski. Trećeplasirana je bila ekipa DVD-a Kraljevica. U kategoriji žene – A prvi put županijskim prvacima u toj kategoriji postale su članice domaćina DVD-a San Marino Novi Vinodolski ispred ekipa DVD-a Sušak i DVD-a Kraljevica.

U kategoriji žene B, najuspješnije su bile članice DVD-a Bribir ispred DVD-a Škrljevo i DVD-a Jablan. Dok je u kategoriji muški B prvo mjesto osvojila ekipa DVD-a Delnice ispred DVD-a Skrad i DVD-a Škrljevo.

Na natjecanju je nastupila i jedna ekipa u kategoriji JVP, čime je ekipa JVP Rijeka ostvarila plasman na državno natjecanje. Zanimljivost ovog natjecanja je i primat ekipa iz Primorskog djela županije što je do sada rijetko bio slučaj, pa će na Državnom natjecanju u Zadru VZ Primorsko- goranske županije predstavljati 10 ekipa iz primorskog i 3 ekipe iz goranskog dijela županije.

Prilikom otvaranja natjecanja i završnog postrojavanja natjecatelje su pozdravili pročelnik Ureda županije Branko Škrobonja, dogradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić te predstavnik HVZ i kontrolor ovog natjecanja Zlatko Orsag. Oni su uz čelnike VZ PGŽ najboljima uručili je i pokale, te im poželjeli uspješan nastup na državnom natjecanju u Zadru – navodi Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski.

Skip to content