Novosti


O G L A S – za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik – rizničar – u Upravni odjel za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  pročelnik Upravnog Odjela za financije i javnu nabavu Grada Novi Vinodolski raspisuje

                                       O G L A S
– za prijam u službu  za radno mjesto – viši stručni suradnik – rizničar – u Upravni odjel za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a  zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice 
Uvjeti:
–    magistar struke  ili stručni specijalist ekonomske struke,
–    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–    poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.
Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su obvezni priložiti u preslici:
–    životopis
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica ili osobna iskaznica
–    dokaz o stručnoj spremi –  diploma
–    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
–    uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
–    vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona
–    dokaz o poznavanju  rada na računalu (preslika iz index-a, potvrda ..)
–    dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne  godine koje se dokazuje:
       a) elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  i
       b) preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca (sadrži vrste  poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz
oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr  i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Oglas za viši stručni suradnik – rizničar ».
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                        GRAD NOVI VINODOLSKI

 

O G L A S – za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik – rizničar – u Upravni odjel za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

*****************

 

 

Klasa: 112-03/16-30/1
UR. broj: 2107/02-05-16-2
Novi Vinodolski, 14. travanj 2016. godine
Tel. 051/554 – 353
e-mail: [email protected]   

    Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje  dana 12. travnja 2016. godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje

      OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – viši stručni suradnik- rizničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice u Upravni odjel za financije i  javnu nabavu , provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
2. Zakon o proračunu (Narodne novine  RH broj 87/08, 136/12 i 15/15)
3. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine RH broj 121/14)
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine RH broj 124/14 i 115/15)
5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine RH broj 3/15, 93/15 i 135/15)
6. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine RH broj 31/15)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr  i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja
Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.
Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja sastoji se od :
1. Pet pitanja iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
2. Pet pitanja iz Zakona o proračunu (Narodne novine  RH broj 87/08, 136/12 i 15/15)
3. Pet pitanja iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine RH broj 121/14)
4. Pet pitanja iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine RH broj 124/10 i 115/15)
5. Pet pitanja iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine RH broj 3/15, 93/15 i 135/15)
6. Pet pitanja iz Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine RH broj 31/15)

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .
Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.
Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja listu  pročelniku Upravnog odjela za financije i javnu nabavu koji donosi rješenje o prijmu.

Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

Opis poslova za radno mjesto :
– priprema posebna financijska izvješća za potrebe korisnika, vodi blagajničko poslovanje, unosi izvadtke platnog prometa te ih knjiži u sve formirane analitike za korisnike proračuna, vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa,
– vrši evidenciju knjiga isprava (ugovori, zaključci, odluke, rješenja, odobrenja) te prati njihova izvršenja, izvršava plaćanja temeljem naloga (gradonačelnika, upravnih tijela Grada i korisnika proračuna), vodi evidenciju socijalne skrbi te obračunava putne naloge i izvršava plaćanja temeljem obračunatih naloga,
– temeljem dokumentacije podiže gotov novac sa računa i vrši njegovu isplatu, te za isplate izrađuje blagajnički izvještaj, prima uplate i vrši polog na žiro račun, vodi evidencije ulaznih računa te evidentira i aktivira izdana i pripremljena sredstva osiguranja plaćanja za Grad i korisnike proračuna,
– prati zakonske propise i opće akte, surađuje sa državnim i drugim tijelima te pravnim osobama,
– obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 8, viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

                                                      GRAD NOVI VINODOLSKI

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

**********

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-03/16-20/1
Urbroj: 2107/02-05-16- 3
Dana 26. travnja 2016. godine

 

 

           I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA

                 PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO
       
           

        Temeljem Odluke pročelnika Upravnog odjela Zorana Tomića, dipl.oec., uz suglasnost zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimira Piškulića oec., od 12. travnja 2016. godine  raspisan je Oglas na Zavodu za zapošljavanje i web stranicama Grada, dana 12. travnja 2016. godine za radno mjesto – Viši stručni suradnik/suradnica – rizničar/rizničarka u Upravni odjel za financije i javnu nabavu, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na određeno vrijeme, a zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
       
           Podneseno je  devet (9)  prijava i to:
             1. Katarina Bednaš, Zagrebačka 3, 51000 Rijeka
                   Prijava pravovremena i potpuna
             2. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, 51000 Rijeka
                   Prijava pravovremena i potpuna
              3. Jelena Lukanović, Gorice 51, 51215 Kastav
                   Prijava pravovremena i potpuna
              4. Ivona Rožman, Vozišće 12 a, 51216 Viškovo
                   Prijava pravovremena i potpuna
              5. Andrijana Lekaj Šoštarić, Građanske škole 1,
                   51250 Novi Vinodolski
                   Prijava pravovremena i potpuna
              6. Daria Maravić, Viškovo 42/a, 51216 Viškovo
                   Prijava pravovremena i potpuna
              7. Ismar Velić, Rastočine 6, 51000 Rijeka
                   Prijava pravovremena i potpuna
              8. Kristina Šilipetar, Čemernica Lonjska 83,
                  10312 Kloštar Ivanić
                   Prijava pravovremena i neuredna –
                   kandidatkinja ne zadovoljava uvjet –
                   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim
                   poslovima
              9. Eni Stilin, Istarska 10, 51250 Novi Vinodolski
                    Prijava pravovremena i potpuna

             Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa slijedećim kandidatima:
             1. Katarina Bednaš, Zagrebačka 3, 51000 Rijeka
             2. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, 51000 Rijeka
             3. Jelena Lukanović, Gorice 51, 51215 Kastav
             4. Ivona Rožman, Vozišće 12 a, 51216 Viškovo
             5. Andrijana Lekaj Šoštarić, Građanske škole 1,
                 51250 Novi Vinodolski
             6. Daria Maravić, Viškovo 42/a, 51216 Viškovo
             7. Ismar Velić, Rastočine 6, 51000 Rijeka
             8. Eni Stilin, Istarska 10, 51250 Novi Vinodolski
  
provesti dana 03. svibanj 2016. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.
 
                                                                 POVJERENSTVO:
                                                              1. Maja Pilepić, predsjednik

                                                              2. Vesna Mrzljak, član

                                                              3. Tomislav Cvitković, član

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAMU RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

********************

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATEJČAJA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Klasa: 112-03/16-20/1
Urbroj: 2107/02-05-16-4
Novi Vinodolski, dana 03. svibnja 2016. godine

        Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi dana 03. svibnja 2016. godine

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA  O  RANG LISTI       ZA PRIJAM U RADNI ODNOS  NA ODREĐENO

Provedena   je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – Viši stručni suradnik – rizničar, dana 03. svibnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o  čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:
        1. Katarina Bednaš, Zagrebačka 3, 51000 Rijeka
        2. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, 51000 Rijeka
        3. Jelena Lukanović, Gorice 51, 51215 Kastav
        4. Ivona Rožman, Vozišće 12 a, 51216 Viškovo
        5. Andriana Lekaj Šostarić, Građanske škole 1, 51250 Novi Vinodolski
        6. Daria Maravić, Viškovo 42/a, 51216 Viškovo
        7. Ismar Velić, Rastočine 6, 51000 Rijeka
        8. Eni Stilin, Istarska 10, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupila je slijedeća kandidatkinja, ostvarila rezultate iznad 50% te pristupila intervjuu:
–  Andriana Lekaj Šostarić, Građanske škole 1, 51250 Novi Vinodolski, 
-pismena provjera sa 8,1 boda i intervju sa 9 bodova.

 Provjeri znanja i sposobnosti nisu pristupili :
1. Katarina Bednaš, Zagrebačka 3, 51000 Rijeka
2. Ivana Bogati, Zametska ulica 3, 51000 Rijeka
3. Jelena Lukanović, Gorice 51, 51215 Kastav
4. Ivona Rožman, Vozišće 12 a, 51216 Viškovo
5. Daria Maravić, Viškovo 42/a, 51216 Viškovo
6. Ismar Velić, Rastočine 6, 51000 Rijeka
7. Eni Stilin, Istarska 10, 51250 Novi Vinodolski
 te se smatra da su   povukli svoju prijavu na natječaj.

    Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :
    1. Andriana Lekaj Šostarić, Građanske škole 1, 51250 Novi Vinodolski

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za financije i javnu nabavu na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu .

                                                                                                                                                                      POVJERENSTVO

                                                            1.    Maja Pilepić, predsjednik

                                                            2.    Vesna Mrzljak, član

                                                            3. Tomislav Cvitković, član

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO
Skip to content