Novosti


OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Klasa: 112-02/13-20/1

UR. broj: 2107/02-05-13-3

Novi Vinodolski, 25. rujna 2013.

Tel. 051 554 353

e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Natječajem  objavljen u «Narodnim novinama»  broj 117/13 od 18.09.2013. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto – viši stručni suradnik za europske projekte u Ured Grada provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od :

1.     2 pitanja iz Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     2 pitanja iz Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     1 pitanje iz Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

 

 

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova – do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja listu pročelnici Upravnog odjela za urbanizam i razvoj koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju.

Opis poslova za radno mjesto viši stručni suradnik za europske projekte:

–  koordinira aktivnosti vezane za razvojne projekte Grada,

– daje savjetodavnu pomoć drugim upravnim tijelima Grada u pripremi projekata financiranim sredstvima EU ili iz drugih izvora,

– ažurira bazu gradskih razvojinih projekata za EU fondove i sudjeluje u ažuriranju iste pri PGŽ,

– po pitanju europskih projekata surađuje sa državnim tijelima, znanstveno-istraživačkim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim sektorom i udrugama, a osobito sa Poduzetničkim centrom Vinodol

– zadužen je za obavljanje poslova svih faza poslova koji se odnose na praćenje mogućnosti apliciranja za dobivanje sredstava iz raznih fondova, pripreme, prijave, izrade i realizacije projekata i programa iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od interesa za Grad,

– sudjeluje u timskom radu pri pripremi gradskih projekata za europske fondove, za Gradonačelnika i Gradsko vijeće izrađuje materijale, izvješća i informacije o prijavljenim projektima za europske fondove,

– organizira interne tečajeve, seminare i radionice u cilju edukacije zaposlenika za pripremu projekata za europske fondove,

– prati i pomaže u pripremi i provedbi razvojnih projekata koje Grad razvija u partnerstvu s ostalim subjektima (EU, Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, gospodarski subjekti, domaći i inozemni privatni investitori, trgovačka društva, ustanove i udruge),

– prati stručnu literaturu, stručno se usavršava, razvija stručne kontakte u cilju informiranja o novim razvojnim mogućnostima, razvojnim ciljevima Grada Novog Vinodolskog u svezi apliciranja projekata Grada na strukturne fondove EU i Republike Hrvatske,

– prati i proučava zakonske i druge propise,

– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog .

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 5, viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest i upute za testiranje kandidata 2013.

Skip to content