Novosti


OBAVIJEST O IZRAVNOM UGOVARANJU S UDRUŽENJEM OBRTNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

KLASA: 400-02/16-20/4
URBROJ: 2107/02-05-16-5
Novi Vinodolski, 11.  ožujka 2016. godine

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                             O B A V I J E S T

   

U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

               UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 15.000,00 kn

                                            GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest o izravnom ugovaranju s Udruženjem obrtnika Grada Novog Vinodolskog
Skip to content