Novosti


OBAVIJEST O IZRAVNOM UGOVARANJU

KLASA: 400-02/16-20/4
URBROJ: 2107/02-05-16-4
Novi Vinodolski, 08.  ožujka 2016. godine

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                                O B A V I J E S T

    1. U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                        GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 72.000,00 kn

     2. U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                 UDRUGA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
                                 GRADA NOVI VINODOLSKI 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 250.000,00 kn

                                           GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest o izravnom ugovaranju
Skip to content