Novosti


ODLUKA O IZRADI UPU PORTO TEPLO

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH 76/07, 38/09 ,55/11 , 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28.sjednici održanoj dana 03.08.2012.godine donosi

O  D  L  U  K  U

 o izradi Urbanističkog plana uređenja

Porto Teplo

 

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH 76/07, 38/09 ,55/11 , 90/11 i 50/12) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 28.sjednici održanoj dana 03.08.2012.godine donosi

O  D  L  U  K  U

 o izradi Urbanističkog plana uređenja

Porto Teplo

 

I.PRAVNA  OSNOVA 

Članak 1.

                        Pristupa se izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo (UPU 141, K10) (u daljnjem tekstu: Plan), a osnov njegova donošenja je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 55/06, 23/10 i 36/10).

                        Plan se izrađuje u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (N.N. 76/07, 38/09 , 55/11 , 90/11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ( N.N. 106/98, 39/04, 45/04-Ispravak i 163/04).

                        Nositelj izrade Plana je Grad Novi Vinodolski-Upravni odjel za urbanizam i razvoj, a odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je gradonačelnik i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

II. RAZLOZI  ZA  IZRADU PLANA

 

Članak 2.

                        Na području uvale Žrnovnica  nalazi se izvorište vode i za iskorištavanje vode u mjesecu studenom 2010.godine izrađen je Tehnološki projekt punionice izvorske vode .

                        Za izgradnju punionice vode  Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski propisana je obveza izrade ovog Plana.

                        Planom će se na lokaciji Porto Teplo odrediti uvjeti za izgradnju punionice vode (pogona za crpljenje i preradu vode ) sa ostalim neophodnim građevinama za pogon i održavanje.

                       

III. OBUHVAT  PLANA

 

Članak 3.

                        Obuhvat Plana je područje dijela Porto Teplo u površini oko 2 ha .

IV. OCJENA  STANJA  U  OBUHVATU  PLANA

 

Članak 4.

                        Područje obuhvata Plana je prostor koji se nalazi u blizini uvale Žrnovnica odnosno izvorišta Žrnovnica i u blizini mora. Radi se o neuređenom dijelu zemljišta sa neizgrađenom komunalnom infrastrukturom .

V. CILJEVI  I  PROGRAMSKA  POLAZIŠTA  U  OBUHVATU    PLANA

 

Članak 5.

                        Ciljevi i programska polazišta  u obuhvatu Plana su prirodnu izvorsku vodu koristiti za punjenje u boce i stavljati na tržište Republike Hrvatske , Europske unije i ostalih zemalja.

                        Prilikom stavljanja vode na tržište kontrola kakvoće mora u cijelosti odgovarati odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (N.N.95/11)).

VI. STRUČNA  PODLOGA  ZA  IZRADU PLANA

 

Članak 6.

                        Za potrebe izrade  Plana koristit će se Projekt izrade punionice vode izrađen od IN AQUA d.o.o., Franečići 26/2, Buzet, iz mjeseca studenog 2010.godine.

VII. NAČIN  PRIBAVLJANJA  STRUČNIH  RJEŠENJA

 

Članak 7.

                        Stručne podloge ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu  Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 20 dana od dana dostave poziva .

VIII. VRSTA  I  NAČIN  PRIBAVLJANJA  ODGOVARAJUĆIH  KATASTARKO-TOPOGRAFSKIH  PODLOGA

 

Članak 8.

                       Plana  će se izraditi na kartografskom prikazu u mjerilu 1 : 1000.

IX. POPIS  TIJELA  I  OSOBA  ODREĐENIH  POSEBNIM  PROPISIMA  KOJA  DAJU  ZAHTJEVE  ZA  IZRADU    PLANA, TE  DRUGIH  SUDIONIKA  KOJI  ĆE  SUDJELOVATI  U  IZRADI    PLANA

 

Članak 9.

                        Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

                        -Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

                        -KTD  IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

                        -KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski,

                        -HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka,

                        -Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, VGI za mali sliv u sustavu VGO Rijeka «Kvarnersko primorje i otoci», Verdieva 6, 51000 Rijeka,

                        -HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.-Regija Zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka,

                        -Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, N.Tesle 9, 51000 Rijeka,

                        -Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N.Tesle 9, 51000 Rijeka,

                        -Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,

                        -Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

X. ROK  ZA  IZRADU  PLANA

 

Članak 10.

                        Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su slijedeći:

                        -dostava zahtjeva za izradu  Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti)-u roku od najviše 20 dana,

                        -izrada Nacrta  prijedloga  Plana  –u roku od najviše 30 dana,

                        -utvrđivanje prijedloga  Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 30 dana od razmatranja Nacrta prijedloga  Plana od strane gradonačelnika,

                        -javni uvid o prijedlogu Plana-u trajanju od  30  dana,

                        -obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave ,izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta Konačnog prijedloga  Plana-u roku od najviše 30 dana od završetka javne rasprave,

                        -izrada Konačnog prijedloga  Plana-u roku od  najviše 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnosti tijela i osoba određenih posebnim propisima,

                        -donošenje  Plana-u roku od 20 dana računajući od  dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog  Plana.

XI. IZVORI  FINANCIRANJA   PLANA

 

Članak 11.

                        Izrada Plana financirat će se iz sredstava KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22 .

XII. ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 12.

                        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/12-01/10

URBROJ: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 03. kolovoza 2012.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  NOVI  VINODOLSKI

 

 

                                                                                             Predsjednik Gradskog vijeća                                                                                     

                                                                                                          Neven Pavelić

Skip to content