Novosti


ODLUKA o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

Na  temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08 i 61/11), a nakon provedenog Oglasa, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje dana  22. rujna 2016. godine donosi slijedeću

 

O D L U K U

o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

 

I.

 

Nakon provedenog Oglasa za prijam polaznika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. rujna  2016. godine, na web stranicama i oglasnoj ploči Grada, izabrana je slijedeća polaznica:

 

 

Lidija Baričević, Donji Zagon 21, Donji Zagon, Novi Vinodolski

 

 

II.

 

Sa izabranom polaznicom iz točke I ove Odluke, sklopit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će polaznica biti pravovremeno obaviještena.

 

III.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-03/16-30/2

Ur.broj:2107/02-04-16-7

Novi Vinodolski, dana 22. rujna 2016. godine

 

 PROČELNIK

Domagoj Kalanj, dipl. ing., v.r.

 

ODLUKA o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski
Skip to content