Novosti


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

KLASA: 350-03/17-30/2

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 20.12.2017.

             Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 20.12.2017.godine donosi

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )

ODLUKA – Strateška procjena utjecaja na okoliš – Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )
Skip to content