Novosti


ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKA MREŽE U DIJELU NASELJA MIKULJA I PREDJELU POD SVETI MIKULJ

2015 11 19 07 56 10

 

Objavljeni rezultati javnog Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje
 
Na listi od 26 projekata koji će se financirati EU bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda našao se i zajednički projekt Grada Novi Vinodolski i Vodovoda Žrnovnica – Izgradnja dijela sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sv. Mikulj).  Ukupna vrijednost projekta prema projektantskom troškovniku iznosi 5.814.050,00 kn bez PDV-a. Ministarstvo poljoprivrede sufinancirat će ga s 85%, a Hrvatske vode s 5%. Preostalih 8% vrijednosti investicije snositi će Vodovod Žrnovnica d.o.o., a preostalih 2% Grad Novi Vindolski – navela je Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za priojekte i EU fondove Grada Novog Vinodolskog.

Ministarstvo poljoprivrede je dana 23. travnja 2015. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Poziv je bio otvoren do 29. svibnja 2015. godine.

Svrha poziva bila je dodjela EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Postupak procjene projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. je proveden. Isti se sastojao od sljedećih koraka:
•    prijem i registracija te administrativna provjera provedena od strane Hrvatskih voda  (Posredničko tijelo razine 2 / PT 2),
•    procjena projektnih prijava prema kriterijima odabira na temelju metodologije vrednovanja definirane u Uputama za prijavitelje provedena od strane Ministarstva poljoprivrede,
•    procjena projektnih prijava prema kriterijima prihvatljivosti provedena od strane Hrvatskih voda.
Rang lista projektnih prijava odabranih za financiranje sredstvima EU formirana je uzimajući u obzir rezultate postupka ocjenjivanja prema kriterijima odabira i rezultate provjere prihvatljivosti te raspoloživa EU bespovratna sredstva odnosno do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice. Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjen financiranju projekata javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi 230.000.000,00 kn.
Izgradnjom kanalizacijske mreže u dijelu naselja Mikulja u dužini od 622 metra i predjelu Pod Sv.Mikulj u dužini od 2.540 metara ukloniti će se problemi koji nastaju kroz ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame ili septičke taložnice, te doprinijeti povećanju priključenosti stanovništva na cjeloviti sustav javne odvodnje, poboljšanju standarda stanovanja, kvalitetnijoj vodoopskrbi, te zaštiti okoliša aglomeracije Novi Vinodolski. S obzirom da je projektna dokumentacija spremna, dozvole ishodovane  a postupak javne nabave u završnoj fazi, početak radova može se očekivati odmah po potpisu Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede. 

Mikulja

DETALJNIJE – SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Sukladno Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Novi Vinodolski ima rok postizanja sukladnosti do 31.12.2023. godine, a priključenost stanovništva na postojeći sustav odvodnje aglomeracije Novi Vinodolski iznosi tek 65%. Stanje priključenosti u pojedinim naseljima unutar aglomeracije je različito. Procijenjeno je da u naselju Pod Sv. Mikulj priključenost iznosi 15%, a u naselju Mikulja 30%, što ukazuje na vrlo mali broj stanovništva priključeno na mrežu odvodnje, te nosi brojne rizike štetnosti. Sadašnju situaciju u spomenutim naseljima karakterizira zbrinjavanje otpadnih voda individualno. To znači da svaki objekt zbrinjava otpadne vode unutar svoje parcele kroz ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame ili septičke taložnice, što nosi visoke štetnosti kroz zagađenje okoliša, sanitarno-higijenske, neugodne mirise koji utječu na standard stanovanja, materijalnu štetu, povećane troškove zbrinjavanja, te onečišćenje okoliša i priobalnog mora koje je osnovni resurs u turističkoj djelatnosti. Izgradnjom kanalizacijske mreže u dijelu naselja Mikulja u dužini od 622 metra i predjelu Pod Sv.Mikulj u dužini od 2.540 metara prvenstveno će se doprinijeti povećanju priključenosti stanovništva na cjeloviti sustav javne odvodnje, poboljšanju standarda stanovanja, smanjenju troškova života, te očuvanju okoliša i smanjenom onečišćenje priobalja i mora. Ukupan broj stalnog i povremenog stanovništva i turista koji će se priključiti na novi sustav iznosi 606. Pri izgradnji od ukupno 3.162 metra kanalizacijske mreže, 202 kućanstva će se priključiti na javni sustav odvodnje, na svakih prosječno 15 metara, što predstavlja visoku opravdanost investicije. Otpadne vode iz kućanstava su glavni izvor zagađenja površinskih voda, a realizacijom projekta poboljšati će se održavanje dobrog stanja voda kroz sakupljanje i obradu otpadnih voda. U sklopu projekta obnoviti će se pripadajuća vodoopskrbna mreža, uslijed potrebe za premošćivanjem te prelaganjem cijevi, a sve radi kontinuirane opskrbe stanovništva pitkom vodom. Važno je ulagati EU sredstva u ovaj projekt iz razloga što je projekt u potpunosti usklađen s ciljevima OP Zaštita okoliša 2007-2013, kao i sa Studijsko-projektnom dokumentacijom buduće infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje, a koja za glavni cilj ima zaštitu okoliša i očuvanje vodnih resursa. Ciljnu skupinu u ovom projektu čine stanovnici aglomeracije Novi Vinodolski.

Skip to content