Novosti


OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto – viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11 i 4/18) v.d. pročelnica Upravnog Odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski raspisuje

O G L A S

– za prijam u službu  za radno mjesto – viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti – u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a  zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice s rodiljnog dopusta

 Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu.

Pored posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te hrvatsko državljanstvo.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.

Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Poseban uvjet je i položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama uz obvezu da ga polože nakon stjecanja šest mjeseci radnog iskustva na poslovima u pismohrani.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su obvezni priložiti u preslici:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica ili osobna iskaznica
 • dokaz o stručnoj spremi – diploma
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indexa-a o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine koje se dokazuje:

a) elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i

b) preslika ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (sadrži vrste  poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

 Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «Oglas za radno mjesto: viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

OGLAS
Obavijest i upute za testiranje
Izjava o prihvaćanju javne objave podataka
Skip to content