Novosti


OGLAS: Prijem u službu na određeno vrijeme – pomoćni komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11 i 4/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te slijedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske  ili druge struke

–  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a. Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,

– svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,

– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka oglasnog roka. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa. Na web-stranici Grada Novog Vinodolskog ( www.novi-vinodolski.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o  postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave se podnose na adresu: Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu oglasa (referent- pomoćni komunalni redar), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Crikvenica. Prijave se mogu dostaviti i osobno u  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju Oglasa. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Oglas
Obavijest i upute za testiranje
Skip to content