Novosti


OGLAS za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski za 2018. godinu od 11. travnja 2018.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

O G L A S

za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

 

U cilju provedbe mjere aktivne politike u zapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Grad Novi Vinodolski objavljuje Oglas za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radno mjesto kako slijedi:

U Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu:

  • Viši stručni suradnik / viša stručna suradnica za naplatu poreza – 1 polaznik/ca – visoka stručna sprema (VSS) – magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke

Osim navedenih uvjeta iz točke I. ovoga Oglasa, osoba koja se prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17), i to kako slijedi u nastavku:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana,
  • da za osobu ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbama članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavama je potrebno priložiti:

  • Kratki životopis,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice),
  • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (preslika diplome),
  • Dokaz o tome da nema više od jedne godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • Uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona), ne starije od 6 mjeseci,
  • Vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik Upravnog tijela u koji se polaznik prima odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidata kojeg odabere Grad bit će predložen Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Novog Vinodolskog neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «OGLAS za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski».

 GRAD NOVI VINODOLSKI

Oglas

Odluka o poništenju Oglasa

Skip to content