Novosti


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENTA – POMOĆNOG KOMUNALNOG REDARA

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

                                               OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelja- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te slijedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske  ili druge struke
–  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a. Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica, a može priložiti presliku domovnice,
 – svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 – vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit 
– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka oglasnog roka. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi
navedeno pravo. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa. Na web-stranici Grada Novog Vinodolskog ( www.novi-vinodolski.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj
web-stranici te na oglasnoj ploči Grada bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave se podnose na adresu: Grad Novi Vinodolski,

Povjerenstvo za provedbu oglasa (referent- pomoćni komunalni redar), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Crikvenica.

Prijave se mogu dostaviti i osobno u  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju Oglasa. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
                                                                        GRAD NOVI VINODOLSKI

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO REFERNTA –  KOMUNALNOG REDARA

**********

 

Klasa: 112-03/16-30/1
UR. broj: 2107/02-05-16-2
Novi Vinodolski, 04. ožujka 2016.
Tel. 051/554 – 353
e-mail: [email protected]

    Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada,  dana 02. ožujka 2016. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca,  u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.    Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13, 147/14 i 36/15)
2.    Odluka o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja
Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.
Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja sastoji se od :
1.    8 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)
2.    7 pitanja iz Odluke o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .
Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.
Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja listu  pročelniku Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

Opis poslova za radno mjesto :
–    nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva
–    podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti te obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera propisanih općim aktom Grada
–    vrši nadzor terena (javnih površina) te predlaže vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavljanje inspekcijskih poslova u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara
–    obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 11., referent-komunalni redar, klasifikacijski rang 11.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,44.

                                                       GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest i upute za testiranje kandidata za pomoćnog komunalnog redara na određeno

***********

 

 

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA

             PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-03/16-30/1
Urbroj: 2107/02-05-16-3
Dana 14. ožujka 2016. godine

       
 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA 

          PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

    Dana 02. ožujka 2016. godine objavljen je Oglas  na  Zavodu za zapošljavanje Crikvenica te na web stranicama Grada za prijam u službu  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova – referent – pomoćni komunalni redar, srednja stručna sprema ekonomske, upravne, tehničke ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

        Oglas je bio otvoren do 10. ožujka 2016. godine te su u roku zaprimljene 4 prijave na Oglas i to:

1. Dražen Pejaković, Posteni 19, Novi Vinodolski
                       Prijava pravovremena i potpuna
2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski
                       Prijava pravovremena i potpuna
3. Boris Blažević, Kneza Višeslava 44, Požega
                       Prijava pravovremena i neureda
4. Željko Lujanac, Nikole Cara 8, Rijeka
                       Prijava pravovremena i neuredna

             Prijave Borisa Blaževića i Željka Lujanca su neuredne jer podnositelji u prijavi nisu podnijela presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi).
             Gore navedene neuredne prijave neće se razmatrati, te se Boris Blažević i Željko Lujanac  ne smatraju  kandidatima prijavljenim na natječaj.

             Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa  kandidatima:

1. Dražen Pejaković, Posteni 19, Novi Vinodolski
2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

          provesti dana 22. ožujka 2016. s početkom u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.
 
                                                      

                                                       POVJERENSTVO:
                                                                             
                                                       1.Maja Pilepić, predsjednik

                                                       2. Vesna Mrzljak, član

                                                       3.  Tomislav Cvitković, član

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO  REFERENT – POMOĆNI KOMUNALNI REDAR

****************

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG

                       LISTI  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-03/16-30/1
Urbroj: 2107/02-05-16-4
Novi Vinodolski, dana 31. travnja 2016. godine
       
    Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu Oglasa donosi dana 31. travnja 2016. godine

       II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG 

                            LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

          Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent – pomoćni komunalni redar na određeno vrijeme, dana 22. ožujka 2016. godine s početkom u 13,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:
1. Dražen Pejaković, Posteni 19, Novi Vinodolski
2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski
          Pismenoj provjeri znanja  pristupili su oba kandidata.

          Franjo Topolovec  ostvario je u pismenoj provjeri znanja rezultat – 8,6 bodova (129 od 150) odnosno   rezultat iznad 50% te pristupio  intervjuu gdje je ostvario 9,6 bodova.
Dražen Pejaković ostvario je u pismenoj provjeri znanja rezultat –  3 boda ( 45 bodova od 150) te kako nije ostvario

rezultat iznad 50% nije ostavario pravo za pristupiti na intervju.
 

    Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :
    –  Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski sa ukupno ostvarenih 18,2 boda

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu .

                                                                                   POVJERENSTVO

                                                                       1.Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

                                                                       2.Vesna Mrzljak, član,v.r.

                                                                       3.Tomislav Cvitković, član,v.r.

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS 
Skip to content