Novosti


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA – POMOĆNOG KOMUNALNOG REDARA NA ODREĐENO VRIJEME U GRAD NOVI VINODOLSKI

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

 OGLAS

 

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelja- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te slijedeće posebne uvjete:

 – srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske struke ili druge struke

 –  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a. Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 – životopis,

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica, a može priložiti presliku domovnice,

  – svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,

  – vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 – uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

 – dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,

 – uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit  

 – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 Natjecati se mogu i kandidati  koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od godine dana.

 Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka oglasnog roka. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa. Na web-stranici Grada Novog Vinodolskog ( www.novi-vinodolski.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave se podnose na adresu: Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu oglasa (referent- pomoćni komunalni redar), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Crikvenica. Prijave se mogu dostaviti i osobno u  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju Oglasa. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

                        GRAD NOVI VINODOLSKI                                               

Oglas za prijam u službu referenta – pomoćnog komunalnog redara na određeno radno vrijeme u Grad Novi Vinodolski

 

*********************

 

Klasa: 112-03/15-30/2

 UR. broj: 2107/02-05-15-3

 Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

 Tel. 051/554 – 353

 e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada,  dana 14. svibnja 2015. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca,  u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1.     Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

 2.     Odluka o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

  Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

  Pismena provjera znanja sastoji se od :

 1.     8 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

 2.     7 pitanja iz Odluke o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

  Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

 Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova   do  10.

 Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

 Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

 Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 Povjerenstvo dostavlja listu  pročelniku Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

 

Opis poslova za radno mjesto :

          nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva

          podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti te obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera propisanih općim aktom Grada

          vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja inspekcijske poslove u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara

          obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

 

 Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 11., referent-komunalni redar, klasifikacijski rang 11.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,44.

 

                   GRAD NOVI VINODOLSKI

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

*****

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 Klasa: 112-03/15-30/2

 Urbroj: 2107/02-05-15-4

 Dana 25. svibnja 2015. godine

              

I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

            Dana 13. svibnja 2015. godine objavljen je Oglas  na  Zavodu za zapošljavanje Crikvenica za prijam u službu  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme na šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova– referent – pomoćni komunalni redar, srednja stručna sprema, upravne, tehničke, ekonomske struke ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

                         Oglas je bio otvoren do 21. svibnja 2015. godine te su u roku zaprimljene 2 prijave na Oglas i to:

               

 

1. Tomislav Veljačić, Vladimira Nazora 37, Crikvenica

 Prijava pravovremena i potpuna

 2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima iz točke 1. i 2.  provesti dana 02. lipnja 2015. godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 

  POVJERENSTVO

                                                                              

1. Maja Pilepić, v.r.

predsjednik

2. Vesna Mrzljak, v.r.

član

3. Tomislav Cvitković, v.r.

član

 

1. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

 

******

 

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Klasa: 112-03/15-30/2

 

Urbroj: 2107/02-05-15-5

 

Novi Vinodolski, dana 02. lipnja 2015. godine

 

                   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu Oglasa donosi dana 02. lipnja 2015. godine

 

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent – pomoćni komunalni redar na određeno vrijeme, dana 02. lipnja 2015. s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 1. Tomislav Veljačić, Vladimira Nazora 37, Crikvenica

 2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

 Pismenoj provjeri znanja  pristupio je Franjo Topolovec i ostvario rezultate iznad 50% te pristupio  intervjuu:

  FRANJO TOPOLOVEC, pismena provjera sa 10 bodova i intervju 8,8 bodova.

 * Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupio Tomislav Veljačić iz Crikvenice te se smatra da je  povukao svoju prijavu na Oglas.

 

         Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

             1. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

 

i istu prosljeđuje pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu .

 

POVJERENSTVO

1. Maja Pilepić,

predsjednica, v.r.

2. Vesna Mrzljak, član, v.r.

3. Tomislav Cvitković, član, v.r.

 

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa o rang listi za prijam u radni odnos
Skip to content