21. studenoga 2021.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini. 

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje […]

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini.

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog

2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo

3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

  • najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
  • radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
  • gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
  • ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
  • najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

Sadržaj Javnog poziva i upute o načinu podnošenja prijedloga preuzmite ovdje.

6. prosinca 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/62, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 6442/10, Antona Mataije, dvorište, površine 4985 m², upisana u zk.ul. 6895 k.o. Novi.

Navedena nekretnina nalazi se u Poslovnoj zoni Zapad, te sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad ( Sl.novine PGŽ, br. 11/07 i 4/17).

Početna cijena za 1 m² zemljišta iznosi 457,82 kn/m² odnosno ukupno zaokruženo na 2.280.000,00 kn za 4985 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno s 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

6. prosinca 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/69, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene, Povile, uvala Golubinac.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 3270/5, dio gradilišta površine 98 čhv ili 352 m² upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice vlasništvo Grada Novog Vinodolskog.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)  radi se o građevinskom području naselja u kojem se mogu graditi građevine stambene namjene koje se dijele na obiteljsku kuću, stambenu građevinu i vikend građevinu, poslovne ili ugostiteljsko-turističke namjene, a detaljni uvjeti gradnje propisani su  PPU Grada Novi Vinodolski.

Početna cijena 1 m² zemljišta iznosi 1.128,29 kuna, odnosno sveukupno zaokruženo na 398.000,00 kuna za 352 m² zemljišta.

Ponude se predaju zaključno sa 20. prosincem 2021. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena: od 07,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog

Natječaj možete preuzeti ovdje, a sve informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić) svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

 

 

8. prosinca 2021.

Javni poziv umirovljenicima o ostvarivanju prava na božićnicu u 2021. godini

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-21-5, od 22. studenog 2021. godine, u skladu s člankom 29. […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-21-5, od 22. studenog 2021. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2021. godini

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu). Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja.

Javni poziv i detaljne upute preuzmite ovdje.

Skip to content