26. svibnja 2014.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 372-03/14-01/27, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 26. svibnja 2014. godine   r a s p i s u j e

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava


Tekst natječaja, pdf
Tekst natječaja, word
Grafički prikaz


Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, 

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

 KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 06.06.2014. godine (petak) do 12.00 sati 


ZBOG ZAUZETOSTI PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE, OTVARANJE PONUDA ĆE SE ODRŽATI U MALOJ SALI DOMA KULTURE, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski.

12. lipnja 2014.

NATJEČAJ za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine 2014.

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine


           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 mx8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 7,50 kn/m² godišnje, odnosno 3.825,00 kn za rok trajanja ugovornog odnosa.

Jamčevina iznosi 3.825,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

           

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

            Lokacija se daje po sistemu viđeno-uzeto

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.   

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora.

Grad zadržava pravo korištenja vježbališta za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimac.

Zakupoprimaca je u obavezi vježbalište držati čistim i urednim.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište» – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Komisiji za provedbu natječaja

zaključno sa 23. 06. 2014. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

 

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Ponuda sa cijenom, u kojoj mora biti naznačena tvrtka ili obrt ponuditelja sa adresom sjedišta, te brojem žiro računa pravne ili fizičke osobe obrtnika
  2. Dokaz o uplati jamčevine na IBAN Grada Novi Vinodolski broj: HR4424020061829000002, model plaćanja: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861, sa svrhom uplate «jamčevina za prometno vježbalište».  
  3. Potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenju svih poreznih i neporeznih financijskih obaveza prema Gradu i gradskih komunalnih društava o podmirenju financijskih obavezama prema istima.
  4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske.
  5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
  6. Skica tlocrtnog vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka nadmetanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor  ovjeren kod javnog bilježnika. Trošak ovjere snosi natjecatelj.    

Ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od dana odabira ne zaključi Ugovor, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 23.06.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 h.

 

                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                    GRADA NOVI VINODOLSKI

18. lipnja 2014.

II. Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava 2014

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12 i 7/14) i Zaključka, KLASA: 372-03/14-01/47, URBROJ: 2107/02-04-14-2 od 18.06.2014. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

Tekst natječaja, word
Tekst natječaja, pdf
Grafički prikaz – lokacija

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 30.06.2014. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

 

18. rujna 2014.

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG TRAJE DO 30. RUJNA 2014.

Na javnoj tribini, što je održana u Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog 17. rujna, građani su informirani o sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u […]

Na javnoj tribini, što je održana u Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog 17. rujna, građani su informirani o sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Novog Vinodolskog. Naime, Grad Novi Vinodolski  je raspisao 1. kolovoza Javni natječaj za sufinaciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Novi Vinodolski, prema modelu i uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je otvoren do 30. rujna ove godine. Program energetske obnove obiteljskih kuća provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Novim Vinodolskim, koji  sufinanciraju projekte povećanja povećanja energetske učinkovitosti fizičkim osobama koje žive na području Grada. Za te projekte Fond je osigurao financiijska sredstva u iznosu od 600.000 kuna, a Grad Novi Vinodolski 150.000 kuna.

tribina1

Za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, maksimalni iznos koji se sufinancira od strane Fonda je 40 posto opravdanih troškova ulaganja odnosno do 30 tisuća kuna ( s PDV-om) bespovratnih sredstava po obiteljskoj kući. Grad sufinancira 10 posto opravdanih troškova ulaganja, odnosno 7.500 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a 50 posto vlasnik kuće. Opravdani troškovi koji se odnose na natječaj su zamjena toplinske ovojnice obiteljske kuće, zamjena vanjske stolarije, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja uređaja za povrat topline otpadnog zraka i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta, koja je ujedno i obveza svakog korisnika ovih sredstava.

tribina2

Najviše pitanja na tribini odnosilo se što se smatra obiteljskom kućom, mogu li u projekt biti uključeni i apartmani za iznajmljivanje, što treba da bi se projekt mogao prijaviti na natječaj i druga.

Obiteljska kuća je građevina bruto površine do 400 četvornih metara, koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno stanovanju, ima maksimalno dvije stambene jedinice te je izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici.  Program su prezentirali predstavnici tvrtke Delfin d.o.o. koji su pojašnjavali, navodeći niz primjera iz dosadašnje prakse, što treba i  kako se mogu dobiti sredstva. Primjerice, sufinancira se program od najviše dvije stambene jednice, u kojima se stanuje, odnosno u cijelosti ili više od 50 posto bruto površine namijenene stanovanju. Kuća mora biti legalno izgrađena.

tribina3

Za prijavu na natječaj potrebno je pribaviti potrebnu dokumentaciju propisanu natječajem, a posebno, uz prijavni obrazac, treba osigurati preslike osobnih iskaznica ukućana, izvornik vlasničkog lista ne stariji od 30 dana i suglasnost suvlasnika za provođenje mjera te dokaz o legalnosti obiteljske kuće. Tekst Natječaja je objavljen na službenim Internet stranicama Grada Novi Vinodolski.

Skip to content