18. ožujka 2016.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)
22. rujna 2016.

ODLUKA o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

Na  temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08 i 61/11), a nakon […]

Na  temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08 i 61/11), a nakon provedenog Oglasa, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje dana  22. rujna 2016. godine donosi slijedeću

 

O D L U K U

o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski

 

I.

 

Nakon provedenog Oglasa za prijam polaznika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. rujna  2016. godine, na web stranicama i oglasnoj ploči Grada, izabrana je slijedeća polaznica:

 

 

Lidija Baričević, Donji Zagon 21, Donji Zagon, Novi Vinodolski

 

 

II.

 

Sa izabranom polaznicom iz točke I ove Odluke, sklopit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će polaznica biti pravovremeno obaviještena.

 

III.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 112-03/16-30/2

Ur.broj:2107/02-04-16-7

Novi Vinodolski, dana 22. rujna 2016. godine

 

 PROČELNIK

Domagoj Kalanj, dipl. ing., v.r.

 

ODLUKA o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski
21. listopada 2016.

Odluka za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

KLASA: 601-02/16-04/02URBROJ: 2107/02-11-01-16-8Novi Vinodolski, 18.10.2016. godine.                                                                            Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te […]

KLASA: 601-02/16-04/02
URBROJ: 2107/02-11-01-16-8
Novi Vinodolski, 18.10.2016. godine.
                                                                           

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 25. sjednici održanoj dana 18.10.2016. godine donosi slijedeću

O  D  L  U  K  U

1. Za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA zasniva se radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci (jedna godina), sa punim radnim vremenom, sa Aidom Iljazi  iz Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 51.
2. Radi pribavljanja uvjerenja o općoj zdravstvenoj sposobnosti zamjenica ravnateljice Vrtića će uputiti  Aidu Iljazi na liječnički pregled kod nadležnog liječnika.
3. Nakon pribavljanja uvjerenja zamjenica ravnateljice Vrtića zaključit će sa Aidom Iljazi ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Sokolić-Uršić, prof.

ODLUKA
15. prosinca 2016.

Odluka o odabiru odgojitelja – pripravnika

KLASA: 601-02/16-04/04 URBROJ: 2107/02-11-02-16-1 Novi Vinodolski, 09.12.2016. godine.   Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) […]


KLASA: 601-02/16-04/04

URBROJ: 2107/02-11-02-16-1

Novi Vinodolski, 09.12.2016. godine.

 

Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 27. sjednici održanoj dana 09.12.2016. godine donosi slijedeću

 

O  D  L  U  K  U

 

  1. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za odgojitelja-pripravnika, odabire se Kristina Tabako iz Povila, Dugno 25.

 

  1. Obavijest o izboru odgojitelja-pripravnika dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi daljnjeg postupanja.

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Sokolić-Uršić, prof.

Skip to content