2. siječnja 2018.

Javni natječaj – udruge iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik, Velimir Piškulić, oec., dana 2. siječnja 2018. godine objavljuje

 Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata

udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba

Grada Novi Vinodolski za 2018.g.

I.

Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

 1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
 2. Programi liječenja od ovisnosti,
 3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
 4. Prava nacionalnih manjina,
 5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
 6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
 7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
 8. Promocija autohtonih proizvoda,
 9. Ostalo.

 III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 210.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Udruge civilnog društva u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

– Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“

– Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

 

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2018.g. – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 3. veljače 2018. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu..

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

                            GRADONAČELNIK

                       Velimir Piškulić, oec., v.r.

Javni natječaj – Socijalna i zdravstvena skrb i druga područja
Upute za prijavitelje
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ broj 30/15)

OBRASCI KOJE PRILAŽU PRIJAVITELJI (1. – 9.):

1. PODACI O PRIJAVITELJU

2. PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU

3. FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA

4. IZJAVA O ISTINITOSTI I TOČNOSTI PODATAKA

5. OBRAZAC – NEKAŽNJAVANJE

6. OBRAZAC – DVOSTRUKO FINANCIRANJE

7. OBRAZAC – PARTNER – AKO JE PRIMJENJIVO

8. OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA

9. PRORAČUNSKA POTROŠNJA SREDSTAVA


Obrazac procjene kvalitete programa/projekta – ISPUNJAVA STRUČNO POVJERENSTVO
Prijedlog Ugovora
Opći uvjeti Ugovora
Zahtjev za isplatu sredstava
20. veljače 2018.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2018. godini

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine donijelo

O D L U K U

 1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika ispunile sljedeće udruge, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:

a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu :

Boćarski klub Zagon

Plivački klub Vinodol

Ženski rukometni klub Vinodol

Tenis klub Vinodol

Nogometni klub  Vinodol

Šahovski klub Zrinski Frankopan

Košarkaški klub Vinodol

Klub jahanja Galop

Ronilački klub Novi

JKYC Burin

Lovačko društvo Gradina

Karate klub Tensho

Boćarski klub Radinje

Boćarski klub Ledenice

Lovačko društvo Košutnjak

Boćarski klub Drin Klenovica

ŠRU Vrulja

b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2018.g. :

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

Udruga 51+

Udruga HVIDR-a Crikvenica

UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

UHDDR Novi Vinodolski

Hrvatski časnički zbor Vinodol

Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

GDCK Novi Vinodolski

Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

UDVDR Novi Vinodolski

Klub liječenih alkoholičara „Dubračina“

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko goranske županije

Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2018.g. :

 Zavičajna udruga Klenovica
Društvo za sportsku rekreaciju Sportart
KUD Ilija Dorčić

d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2018.g. :

Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile
Savez udruga – Hrvatski sabor kulture
Zavičajna udruga Klenovica
Moto klub Jahači Vinodolskog zakona
Udruga Breze
Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo
Klapa Puntape
KUD Ilija Dorčić
HCK Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski
Udruga Ružica Vinodola
Udruga za narodne običaje Ledenice
Udruga za narodne običaje Donji Zagon
Klapa Vinčace
Plesna udruga Nataliya
 1. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

KLASA : 612-01/17-10/4

URBROJ : 2107/02-04-18-6

 POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA

23. veljače 2018.

Odluka o financiranju projekata i programa udruga u 2018. godini

Odluka o financiranju projekata i programa udruga u 2018. godini  
Odluka o financiranju projekata i programa udruga u 2018. godini

 

9. ožujka 2018.

UDRUGE: Potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa i projekata udruga

POTPISIVANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG Dana 23. veljače gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir […]

POTPISIVANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG


Dana 23. veljače gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić te ravnatelj Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Mario Butorac, donijeli su Odluke o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2018. godini.

U skladu s time pozivaju se svi predstavnici udruga ovlašteni za zastupanje, a kojima je odobreno sufinanciranje, na potpisivanje ugovora koje će se održati dana 13. ožujka 2018. godine (utorak) u 15:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog.

VAŽNA NAPOMENA: U skladu  sa zaključenim ugovorom za sufinanciranje udruga u prethodnoj 2017. godini, sve udruge bile su dužne dostaviti financijsko i opisno izvješće za 2017. godinu najkasnije do 28. veljače 2018. godine. Udruge koje tu obavezu ne izvrše do dana potpisivanja ugovora, neće biti u mogućnosti potpisati ugovor za 2018. godinu.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content