15. siječnja 2015.

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/15-30/1 Urbroj: 2107/02-05-15- 3 Dana 28. siječnja  2015. godine      I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA    ZA […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/15-30/1

Urbroj: 2107/02-05-15- 3

Dana 28. siječnja  2015. godine

 

 

 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA    ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

                   Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Olega Butkovića dipl. ing., od 13. siječnja 2015. godine  raspisan je Oglas na Zavodu za zapošljavanje dana 15. siječnja 2015. godine za radno mjesto – Savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke sa najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na određeno vrijeme, a zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Podneseno je  pet (5)  prijava i to:

1. Ivana Blažević, Radićeva 65, 51000 Rijeka

Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        2. Wanda Svrakić, Strossmayerova 50, 51262 Kraljevica

                             Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        3. Dijana Kapović, Maria Špilera 11, 51000 Rijeka

                            Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                        4. Maja Stošić, Panos 8, 51250 Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i nepotpuna – ne posjeduje potrebno radno iskustvo (tri godine)

                         5. Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

                              Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom iz točke 5. provesti dana 05. veljače 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatom, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvari 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

1. Vesna Mrzljak, predsjednik

2.     Maja Pilepić, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

 

 

*******

 

 

Klasa: 112-03/15-30/1

UR. broj: 2107/02-05-15-2

Novi Vinodolski, 26. siječanj 2015.

Tel. 051/554 – 353

e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje  dana 15. siječnja 2015. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.     Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

2.     Zakon o općem upravnom postupku (NN RH broj 47/09)

3.     Opći porezni zakon (NN RH 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

4.     Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13 i 93/14)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od :

1.     5 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

2.     5 pitanja iz Zakona o općem upravnom postupku (NN RH broj 47/09)

3.     2 pitanja iz Općeg poreznog zakona (NN RH 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

4.     3 pitanja iz Ovršnog zakona (NN RH 112/12, 25/13 i 93/14)

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja listu v.d. pročelnici Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijmu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

 

Opis poslova za radno mjesto :

obavljasavjetodavneisloženepravneposloveizdjelokrugaradaOdjela,

prati, proučava i razrađuje zakonske i druge propise,

– izrađuje nacrte općih akata iz nadležnosti Odjela,

– izrađuje i nadzire izradu pojedinačnih upravnih akata i ugovora,

– vodi upravne postupke, upravne sporove i sudske sporove s osnova prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, te sudske sporove iz oblasti komunalnog redarstva, zakupa poslovnih prostora i javne površine,

– donosi rješenja za komunalnu naknadu i komunalni doprinos,

– vodi druge upravne postupke i upravne sporove iz djelokruga rada ovog Odjela,

– zastupa Grad pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u svezi svih predmeta vezanih za ovaj Odjel,

– vodi sve imovinsko pravne poslove, te provodi postupke u pravnom prometu nekretnina vezanih uz komunalnu infrastrukturu kojom direktno upravlja Grad,

– obavlja pravne i strukovne poslove vezane uz ovjeru svih vrsta elaborata koji su vezani uz promjenu vlasničkog i posjedovnog stanja komunalne infrastrukture,

– obavlja poslove na ustrojavanju trajne evidencije komunalne infrastrukture Grada sa upisom vlasništva Grada,

– predlaže uvjete korištenja stanova u vlasništvu Grada (visinu najamnine, općih i posebnih uvjeta natječaja za dodjelu stanova na korištenje),

– priprema ugovora o najmu stana, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima, vodi brigu o stanju stanova u vlasništvu Grada,

– vrši ostale poslove iz oblasti stanovanja,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

 

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 4, savjetnik, klasifikacijski rang 5.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 2,43.

 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

 

 

*****

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  v.d. pročelnica Upravnog Odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski raspisuje

O G L A S

– za prijam u službu  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a  zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

Uvjeti:

–          magistar struke  ili stručni specijalist pravne struke,

–          najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.

Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su obvezni priložiti:

–         životopis

–         dokaz o hrvatskom državljanstvu -preslik domovnice ili osobne iskaznice

–         dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome

–         uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu- preslika

–         uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci – preslika

–         vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona

–         dokaz o poznavanju  rada na računalu (preslika iz index-a)

–         dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od tri godine koje se dokazuje:

       a) elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

       b) preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca (sadrži vrste  poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Oglas za savjetnika za pravna pitanja i komunalne poslove».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

 

OGLAS za prijam u službu  za radno mjesto – savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove – u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice
10. veljače 2015.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od tri mjeseca

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u […]

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta ZSN)), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

 

1. pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje jednog stranog jezika

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

 

2. pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje –1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar inžinjer ili stručni specijalist inžinjer građevinske struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

 

3. pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:

–        magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–        poznavanje rada na računalu

–        položen državni stručni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/inje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji ne mogu dokazati ispunjavanje posebnog uvjeta – poznavanje rada na računalu, te mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od  godine dana od dana imenovanja steknu odgovarajuću potvrdu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnost i putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru objavit će se na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr . Na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Grada, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Grada objavit će  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su obvezni priložiti u preslici:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi – diploma,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznice ili domovnica),

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima – dostaviti slijedeće:

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,

b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja o i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke,

 – dokaz o znanju jednog stranog jezika – preslika isprave iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit stranog jezika kroz školovanje kojim je stečena stručna sprema tražena ovim natječajem – uvjet na radno mjesto pod točkom 1. ovog natječaja

– dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda, uvjerenje ili položen ispit kojim je stečena stručna sprema tražena ovim natječajem

– ako kandidati/kinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (uvjerenje odnosno svjedodžba),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN,

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseca.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po donošenju rješenja o imenovanju, te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će se o tome obavijestiti pisanim putem.

Pisane prijave na natječaj, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Novi Vinodolski,Trg Vinodolskg zakona 1,51250 Novi Vinodolski. s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela_____ (navesti naziv Upravnog odjela) – ne otvaraj«.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Novog Vinodolskog.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Grad Novi Vinodoski


Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnica upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog


***


Klasa: 112-01/15-10/2

UR. broj: 2107/02-05-15-2

 Novi Vinodolski, 20. veljače 2015.

Tel. 051 554 353

e-mail: [email protected]


 

            Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11),  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja  objavljenog u «Narodnim novinama»  broj 18/15 od 18.02.2015. godine i na službenim web stranicama Grada  www.novi-vinodolski.hr  ,  a  za službenička radna mjesta:

 1. pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ljica

 2. pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/ljica

3. pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ljica

provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su :

1.      Za službeničko radno mjesto pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti 

–         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

–         Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

–         Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13)

–         Statut Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 12/13 i 18/14)

–         Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 28/09 i 12/13)

2.      Za službeničko radno mjesto – pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

– Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13)

– Zakon o gradnji (NN RH 153/13)

– Zakon o općem upravno postupku (NN RH 47/09)

 

3. Za službeničko radno mjesto pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu 

 Zakon o proračunu (NN RH 87/08136/1215/15)

–  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)    samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)

 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)

 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)

 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10).

 

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate po grupama ovisno za koje službeničko radno mjesto je podnesena prijava na Javni natječaj.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od 15 pitanja za svako službeničko radno mjesto.

 

Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova – od  1 do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti od 1  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Rang listu gradonačelniku Grada Novog Vinodolskog, Olegu Butkoviću, dipl.ing.,  koji donosi rješenja o imenovanju izabranih kandidata. Navedena rješenja će biti dostavljena svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

 

Opis poslova za službenička radna mjesta kako slijedi:

 

1.      Za službeničko radno mjesto –  pročelnik/ica Upravnog odjela za opće poslove i duštvene djelatnosti:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te udrugama civilnog društva i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, 

          – neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, osigurava zakonitost rada u odnosu na prava, obveze i ovlaštenja gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

 

2.      Za službeničko radno mjesto – pročelnik/ica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te gradskim komunalnim trgovačkim društvima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela

– neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su raspoređeni izvan Odsjeka ustrojenih u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačleniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata

obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

 

3.      Za službeničko radno mjesto –  pročelnik/ica Upravnog odjela za financije i javnu nabavu:

– rukovodi radom Upravnog odjela i vodi  brigu za efikasno, zakonito i racionalno obavljanje zadataka Upravnog odjela, organizira i usklađuje rad, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, državnim tijelima, trgovačkim društvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama i građanima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela

– neposredno rukovodi službenicima i namještenicima u Upravnom odjelu i  pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima

– prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, smjernice i planove gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela

– prati propise i stručnu literaturu, te obavlja poslove  pripreme i praćenja izrade općih akata i dokumenata Grada kao i gradskih razvojnih projekata

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktima Grada te po nalogu gradonačelnika

Podaci o plaći: temeljem članka 2. točka 2, pročelnik, klasifikacijski rang 1.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik  ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 2,87, uz osnovicu za izračun plaće 4.171,61 kn.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
16. veljače 2015.

Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASAKlasa: 112-03/15-30/1Urbroj: 2107/02-05-15-4Novi Vinodolski, dana 09. veljače 2015. godine   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-03/15-30/1
Urbroj: 2107/02-05-15-4
Novi Vinodolski, dana 09. veljače 2015. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi dana 09. veljače 2015. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – Savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove na određeno vrijeme, dana 05. veljače 2015. godine s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidat:

 

 – Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

 

Pismenoj provjeri znanja  pristupila je  kandidatkinja i ostvarila rezultate iznad 50% i pristupila intervjuu:
– Dolores Stanojević  , pismena provjera sa 6,3 boda i intervju 8,8 bodova.
    Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 

    1. Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

 

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu.

 

POVJERENSTVO

 

1.    Vesna Mrzljak, predsjednik

2.    Maja Pilepić, član

3.    Tomislav Cvitković, član

 

 

DOKUMENT:

Izvješće Povjerenstva
3. ožujka 2015.

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA Klasa: 112-01/15-10/2 Urbroj: 2107/02-05-15-3 Dana 03. ožujka 2015. godine  I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    ZA IMENOVANJE […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-01/15-10/2

Urbroj: 2107/02-05-15-3

Dana 03. ožujka 2015. godine

 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOSKOG

                   Temeljem Zaključka Gradonačelnika Olega Butkovića, dipl.ing.,  od 09. veljače 2015. godine raspisan je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica u Upravna tijela Grada Novog Vinodolskog, a na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH 18/15 od 18. veljače 2015. godine.

Podnesene su  prijave za imenovanje pročelnika/ice po Upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog kako slijedi:

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

    Prijava pravovremena i potpuna.

2. Darko Krpan, Cvjetni trg 6/4, 51512 Njivice

    Prijava pravovremena i potpuna.

 

·         Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

1. Domagoj Kalanj, Nova ulica 7, 51250 Novi Vinodolski

    Prijava pravovremena i potpuna.

2. Davor Šamanić, Kralja Tomislava 91, 51512 Njivice

    Prijava pravovremena ali nepotpuna.

    Prijava je nepotpuna jer podnositelj u prijavi nije podnio:

     – elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

     – potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ugovor o radu, rješenje ili slično..iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke

     – vlastoručno potpisana izjava podnositelja da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona

     prijava Davora Šamanića neće se razmatrati, te se isti ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i potpuna.

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima provesti dana 10. ožujka 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

1. Vesna Mrzljak, predsjednik

2.      Dijana Knez, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

 

********

 

 

 

II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-01/15-10/2

Urbroj: 2107/02-05-15-4

Novi Vinodolski, dana 10.  ožujak 2015. godine

                   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi dana 10. ožujka 2015. godine

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Provedena   je prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata za radna mjesta pročelnika Upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog, dana 10. ožujka 2015. s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to  kako slijedi:

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupila je  kandidatkinja Maja Pilepić i ostvarila rezultate iznad 50% i pristupila intervjuu.

–  Maja Pilepić, završila je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova –  10 bodova u pismenom testu znanja  i intervju 10 bodova.

2. Darko Krpan, Cvjetni trg 6/4, 51512 Njivice

* Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupio Darko Krpan te se smatra da je  povukao svoju prijavu na natječaj.

 

·         Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

1. Domagoj Kalanj, Nova ulica 7, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupio je kandidat Domagoj Kalanj i ostvario rezultate iznad 50% i pristupio intervjuu.

– Domagoj Kalanj, završio je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova – 10 bodova pismena provjera znanja i 10 bodova  intervju

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupio je kandidat Zoran Tomić i ostvario rezultate iznad 50% i pristupio intervjuu.

–  Zoran Tomić, završio je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova – 10 bodova pismena provjera znanja i 10 bodova  intervju.

         Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

 

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

 

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

                        1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

i istu prosljeđuje gradonačelniku Grada Novog Vinodolskog Olegu Butkoviću, dipl.ing.,  na donošenje Rješenje o imenovanju i Rješenja o rasporedu .

 

                                                                                   POVJERENSTVO

 

1.      Vesna Mrzljak, predsjednik

2.      Dijana Knez, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA O RANG LISTI ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG
Skip to content