13. svibnja 2015.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA – POMOĆNOG KOMUNALNOG REDARA NA ODREĐENO VRIJEME U GRAD NOVI VINODOLSKI

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

 OGLAS

 

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelja- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te slijedeće posebne uvjete:

 – srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske struke ili druge struke

 –  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a. Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 – životopis,

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica, a može priložiti presliku domovnice,

  – svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,

  – vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 – uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

 – dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,

 – uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit  

 – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 Natjecati se mogu i kandidati  koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od godine dana.

 Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka oglasnog roka. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa. Na web-stranici Grada Novog Vinodolskog ( www.novi-vinodolski.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave se podnose na adresu: Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu oglasa (referent- pomoćni komunalni redar), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Crikvenica. Prijave se mogu dostaviti i osobno u  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor te se donosi odluka o poništenju Oglasa. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

                        GRAD NOVI VINODOLSKI                                               

Oglas za prijam u službu referenta – pomoćnog komunalnog redara na određeno radno vrijeme u Grad Novi Vinodolski

 

*********************

 

Klasa: 112-03/15-30/2

 UR. broj: 2107/02-05-15-3

 Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

 Tel. 051/554 – 353

 e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s oglasom  objavljenim na web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada,  dana 14. svibnja 2015. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa  za radno mjesto – referent- pomoćni komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca,  u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1.     Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

 2.     Odluka o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

  Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

  Pismena provjera znanja sastoji se od :

 1.     8 pitanja iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13)

 2.     7 pitanja iz Odluke o komunalnom redu (Službene novine PGŽ broj 23/08, 39/08 i 10/10)

  Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

 Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova   do  10.

 Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

 Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

 Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 Povjerenstvo dostavlja listu  pročelniku Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

 

Opis poslova za radno mjesto :

          nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva

          podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti te obavlja poslove koji se odnose na provođenje agrotehničkih mjera propisanih općim aktom Grada

          vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja inspekcijske poslove u provođenju Zakona o građevinskoj inspekciji koje su u nadležnosti komunalnog redara

          obavlja i druge poslove određene zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka

 

 Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 11., referent-komunalni redar, klasifikacijski rang 11.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,44.

 

                   GRAD NOVI VINODOLSKI

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

*****

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 Klasa: 112-03/15-30/2

 Urbroj: 2107/02-05-15-4

 Dana 25. svibnja 2015. godine

              

I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

            Dana 13. svibnja 2015. godine objavljen je Oglas  na  Zavodu za zapošljavanje Crikvenica za prijam u službu  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme na šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova– referent – pomoćni komunalni redar, srednja stručna sprema, upravne, tehničke, ekonomske struke ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

                         Oglas je bio otvoren do 21. svibnja 2015. godine te su u roku zaprimljene 2 prijave na Oglas i to:

               

 

1. Tomislav Veljačić, Vladimira Nazora 37, Crikvenica

 Prijava pravovremena i potpuna

 2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima iz točke 1. i 2.  provesti dana 02. lipnja 2015. godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 

  POVJERENSTVO

                                                                              

1. Maja Pilepić, v.r.

predsjednik

2. Vesna Mrzljak, v.r.

član

3. Tomislav Cvitković, v.r.

član

 

1. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

 

******

 

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Klasa: 112-03/15-30/2

 

Urbroj: 2107/02-05-15-5

 

Novi Vinodolski, dana 02. lipnja 2015. godine

 

                   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu Oglasa donosi dana 02. lipnja 2015. godine

 

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent – pomoćni komunalni redar na određeno vrijeme, dana 02. lipnja 2015. s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 1. Tomislav Veljačić, Vladimira Nazora 37, Crikvenica

 2. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

 Pismenoj provjeri znanja  pristupio je Franjo Topolovec i ostvario rezultate iznad 50% te pristupio  intervjuu:

  FRANJO TOPOLOVEC, pismena provjera sa 10 bodova i intervju 8,8 bodova.

 * Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupio Tomislav Veljačić iz Crikvenice te se smatra da je  povukao svoju prijavu na Oglas.

 

         Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

             1. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

 

i istu prosljeđuje pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu .

 

POVJERENSTVO

1. Maja Pilepić,

predsjednica, v.r.

2. Vesna Mrzljak, član, v.r.

3. Tomislav Cvitković, član, v.r.

 

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa o rang listi za prijam u radni odnos
20. svibnja 2015.

JAVNI NATJEČAJ – za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

Na temelju članka 17. i članka  19.  stavak 1. i 4.    Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN […]

Na temelju članka 17. i članka  19.  stavak 1. i 4.    Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski raspisuje

 

                                          J A V N I    N A T J E Č A J

 

– za prijam u službu  za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti , Odsjek za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca 

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  te sljedeće posebne uvjete:

           magistar struke  ili stručni specijalist ekonomske struke,

           najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

           poznavanje rada na računalu.

 Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici:

           životopis

           dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica ili osobna iskaznica

           dokaz o stručnoj spremi –  diploma

           uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu

           original uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

          vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona

           dokaz o poznavanju  rada na računalu

           dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine :

        elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

          preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca   (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 Poseban uvjet je položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.

 U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi .

 Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

 Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Natječaj za višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove».

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni natječaj za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

 

*****

 

Klasa: 112-02/15-20/1

 UR. broj: 2107/02-05-15-2

 Novi Vinodolski, 19. svibanj 2015.

 Tel. 051/554 – 353

 e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Javnim natječajem   objavljenim u Narodnim novinama RH broj 55/15 dana 20. svibnja 2015. godine  i na  web stranicama Grada Novi Vinodolski, objavljuje se

  OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

 Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja  za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

  Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12),

 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14),

 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 78/12, 143/13, 157/13)

4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u  republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014-2020 («Narodne novine» broj 92/14)

 

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

   Pravila testiranja

 Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.

 Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Javni natječaj .

 Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

  Pismena provjera znanja sastoji se od :

 1. – 3 pitanja iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12),

 2. – 3 pitanja iz Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14),

 3. – 3 pitanja iz Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 78/12, 143/13, 157/13,)

 4. – 3 pitanja iz Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014-2020 («Narodne novine» broj 92/14)

 Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

 Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.

 Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

 Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

 Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 Povjerenstvo dostavlja listu  pročelnici Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijmu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

  Opis poslova za radno mjesto :

 –         obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te vodi baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada.

 –         obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata, obavlja poslove na standardizaciji i normizaciji poslova, analizi gospodarskih kretanja u gradu, te praćenju smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

 –         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 8.,viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6., Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

*******

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 Klasa: 112-02/15-20/1

 Urbroj: 2107/02-05-15-3

 Dana 01. lipnja 2015. godine

 

            

 

I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

                         Temeljem Odluke gradonačelnika Olega Butkovića, dipl.ing., od 27. travnja 2015. godine raspisan je natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  55/15 od 20. svibnja 2015. godine.

                          Podneseno je pet (5)  prijava u roku i to:

 1. Anđela Milanović, Creska 15, 53270 Senj

 Prijava pravovremena i neuredna

                         2. Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane

                             Prijava pravovremena i potpuna

                         3. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

                             Prijava pravovremena i potpuna

                         4. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

                             Prijava pravovremena i potpuna

                        5. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

                             Prijava pravovremena i potpuna

  Prijava Anđele Milanović je neuredna jer podnositeljica u prijavi nije podnijela presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi). Neuredna prijava Anđele Milanović neće se razmatrati, te se ista ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od točke 2. do dočke 5. provesti dana 09. lipnja 2015. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

  POVJERENSTVO:

 1. Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

 2. Vesna Mrzljak,član, v.r.

 3. Tomislav Cvitković,član,v.r.

 

1. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos

 

******

 

 

II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/15-20/1

Urbroj: 2107/02-05-15-4

 Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2015. godine

 

                        Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 12. lipnja 2015. godine

 

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, dana 09. lipnja 2015. s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 

                        1. Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane

 

                        2. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

                           Pismenoj provjeri znanja  pristupili su:

 

1. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

 Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupila Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane te se smatra da je  povukla svoju prijavu na javni natječaj.

 

Pismenoj provjeri znanja  pristupile su slijedeće kandidatkinje i ostvarile rezultate iznad 50% te pristupile intervjuu:

 

1. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

– pismena provjera znanja 6 bodova , intervju 10 bodova

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

 – pismena provjera znanja 8,8 bodova , intervju 10 bodova

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

– pismena provjera znanja 6,2 boda , intervju 10 bodova

 

            Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 

            1. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

 – pismena provjera znanja 8,8 bodova , intervju 10 bodova

 

2. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

– pismena provjera znanja 6,2 boda , intervju 10 bodova

 

            3. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

– pismena provjera znanja 6 bodova , intervju 10 bodova

 

 i istu prosljeđuje pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu.

 

                                                                                   POVJERENSTVO

 

1. Maja Pilepić, predsjednik, v.r.

2. Vesna Mrzljak, član, v.r.

3. Tomislav Cvitković, član , v.r.

 

 

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos
3. prosinca 2015.

NATJEČAJ za radno mjesto-TAJNIK/ICA- IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA        NOVI VINODOSKI POVJERENSTVO ZA PROVEDBU      TESTIRANJA KANDIDATA Klasa: 601-01/15-01/20 Urbroj: 2107/02-11-01-15-3 Novi Vinodolski, dana 23. PROSINCA 2015. godine […]

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

       NOVI VINODOSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

     TESTIRANJA KANDIDATA

Klasa: 601-01/15-01/20

Urbroj: 2107/02-11-01-15-3

Novi Vinodolski, dana 23. PROSINCA 2015. godine

 

                          Na temelju točke II. podtočke 2.3. Odluke ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica od 01. prosinca 2015. godine,  Povjerenstvo za provedbu testiranja kandidata objavljuje dana 23. prosinca 2015. godine

 

  IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA

RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  

Provedena   je pismena provjera znanja kandidata za radno mjesto – tajnik/ica na neodređeno vrijeme u Dječji vrtić Fijolica, dana 23. prosinca 2015. godine s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,    5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

1. NENAD MARUŠIĆ, ŠetališteCarmenSylve 10, 51410 Opatija

2. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

3. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice

4. BRIGITA BLAŽEVIĆ PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

5. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica

6. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka

7. NEDA  SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka

8. NATALI  PATRICIJA  SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski¸

Pismenoj provjeri znanja nisu pristupili

1. NENAD MARUŠIĆ, ŠetališteCarmenSylve 10, 51410 Opatija

2. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice

3. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica

4. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka

5. NEDA  SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka

6. NATALI  PATRICIJA  SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski¸

te se smatra da su  povukli svoje prijave na natječaj.

Pismenoj provjeri znanja  pristupili su slijedeći kandidati i ostvarili rezultate iznad 50% pismene provjere znanja i pristupili intervjuu:

1. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

– pismena provjera znanja 27 bodova , intervju  4 boda

2. BRIGITA BLAŽEVIĆ  PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

– pismena provjera znanja 19 bodova , intervju  4 boda

                Povjerenstvo utvrđuje  listu kako slijedi :

1. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 NoviVinodolski

– ukupno 31 bod

2. BRIGITA BLAŽEVIĆ  PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo

– ukupno 23 boda

i istu prosljeđuje  na objavu na web stranice Grada te dostavlja ravnateljici kompletnu dokumentaciju.

POVJERENSTVO

1.                   Maja Pilepić, predsjednik

2.                   Dijana Knez, član

3.                   Tomislav Cvitković, član

 

 

IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  POVJERENSTVA O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME  

 

 

********

Dana 16.12.2015.

 

 

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA
NOVI VINODOLSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
TESTIRANJA KANDIDATA

Klasa: 601-01/15-01/20
Urbroj: 2107/02-11-01-15-2
Novi Vinodolski, dana 16. prosinac 2015. godine

  IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU TESTIRANJA KANDIDATA   ZA ZASNIVANJE  RADNOG ODNOSA
 NA NEODREĐENO VRIJEME
– RADNO MJESTO- TAJNIK/ICA-

        Dječji vrtić Fijolica raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na  radnog mjesta – tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Fijolica i na oglasnoj stranici osnivača Grada Novi Vinodolski. Rok za dostavljanje prijava na natječaj bio je 8 dana od dana objave na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
        Povjerenstvo za  provedbu testiranja kandidata zaprimilo je Zapisnik ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica, mr.sc. Nensi Dražić, prof., o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta i potpunosti prispjelih prijava na natječaj.

Podneseno je osam (8)  prijava koje su potpune i pravovremene i to:

1. NENAD MARUŠIĆ, Šetalište Carmen Sylve 10, 51410 Opatija
2. VLADIMIR MRZLJAK, Krasica 3, 51250 Novi Vinodolski
3. MAJA DOLŽAN, Ričinska 2, 51218 Dražice
4. BRIGITA BLAŽEVIĆ PIRŠIĆ, Vozišće 56, 51216 Viškovo
5. KORNELIJA DOBRILA POBOR, Žimider 8, 51260 Crikvenica
6. TIHANA VUJNOVIĆ, Franje Čandeka 29a, 51000 Rijeka
7. NEDA SUVAJAC, Markovići 27/6, 51000 Rijeka
8. NATALI PATRICIJA SOKOLIĆ, Krasa 1, 51250 Novi Vinodolski

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od točke 1. do točke 8.  provesti dana 23. prosinca 2015. s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:
1. Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

2. Dijana Knez,član, v.r.

3. Tomislav Cvitković,član,v.r.

 

 

Izvješće povjerenstva za provedbu testiranja kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – radno mjesto – tajnik/ica

 

*******

 

Na temelju članka 27.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od 26.studenog 2015.godine Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica b.b. objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

-TAJNIK/ICA-

-1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

UVJETI

-VSS,diplomirani pravnik/ica ili VŠS,upravni pravnik/ica,

-poznavanje rada na računalu,

-1 godina radnog iskustva

-probni rad 90 dana

 

1. Na natječaj se pod istim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

 

2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

                   -dokaz o stručnoj spremi,

                   -domovnicu,

             -elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

                   -životopis,

          -uvjerenja odnosno potvrde nadležnih sudova da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni niti prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97, 107/07 i 04/13),ne stariji od 6 mjeseci.

 

3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate ali samo pod jednakim uvjetima.

 

4. Rok za podnošenje prijava je osam (8)dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.

 

5. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA TAJNIKA“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica b.b., 51 250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

 

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se testiranje koje se sastoji od pismenog dijela provjere znanja i razgovora .Pismenu provjeru znanja i razgovor s kandidatima obavlja Povjerenstvo .

 

8. Pravni izvori za pismenu provjeru znanja su:

                   -Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 04/13),

                   -Zakon o ustanovama (N.N.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

                   -Uredba o uredskom poslovanju (N.N.07/09),

                   -Zakon o javnoj nabavi (N.N.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),

                   -Ovršni zakon (N.N.112/12, 25/13 i 93/14).

 

9. Najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje na web stranici osnivača-Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr objavit će se poziv na testiranje. U pozivu će biti naznačena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja s kojima će se provesti testiranje s naznakom vremena i mjesta održavanja testiranja kandidata.Istog dana biti će provedena pismena provjera znanja i razgovor s članovima Povjerenstva.

 

10. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

11. Izabranog kandidata će se ,prije zaključivanja ugovora o radu , poslati na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta tajnik/ica, a troškove pregleda snosi Dječji vrtić FIJOLICA.

 

12. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana donošenja odluke.

 

 

Natječaj
29. veljače 2016.

NATJEČAJ za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od 24. veljače 2016. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica bb, objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla-

UVJETI

-VŠS, stručni prvostupnik predškolskog odgoja

 

1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

 

           -dokaz o stručnoj spremi,

 

           -domovnicu,

 

           -životopis,

 

           -uvjerenje odnosno potvrdu nadležnih sudova da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni niti prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje nadležnog općinskog i prekršajnog suda).

 

 

3. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

4. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

5. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica bb, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA,  radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

 

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

7. O rezultatima natječaja kanidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 

Skip to content