Novosti


Popis 2011.

Dopunski popis će se vršiti i 29. i 30. travnja od 8,00 do 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog.
Kontakt telefon: 792-031 Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Zapad

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Zapad u Gradu Novi Vinodolski utvrđena je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine broj 25/04);. Važeći dokument prostornog uređenja višeg reda je Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 14/00);. U izradi je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski. Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač nalazi se na području grada Novi Vinodolski. Zona se nalazi na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski -Bribir. Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja iznosi 20,63 ha. Područje obuhvata urbanističkog plana nalazi se prema konačnom prijedlogu Prostornog plana Grada Novi Vinodolski, u građevinskom području za izdvojene namjene kao površine gospodarske namjene (poslovne); namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Za razvoj Poslovne zone Zapad postoje svi prostorni ,urbanistički ,razvojni i gospodarski preduvjeti. Sama lokacija zone je veoma povoljna za razvoj proizvodnih, skladišnih i uslužnih sadržaja namijenjenih stanovništvu, poljoprivrednom gospodarstvu, turizmu, poduzetnicima i obrtnicima Grada Novi Vinodolski ,Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. Prostorni razmještaj površina gospodarske namjene baziran je na stvarnim prostornim mogućnostima, planiranom sustavu središnjih naselja i rasporedu stanovništva, te povezanosti na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Prostornim planom određene su površine za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene. Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje.

Skip to content