Novosti


Povijest Kluba 1974.-1984.

Najveće zasluge za osnivanje i djelovanje Košarkaški klub može zahvaliti dugoj i plodnoj sportskoj aktivnosti nogometnog kluba koji je odgojio veliki niz sportaša od kojih su upravo bivši nogometaši ili funkcioneri nogomet­nog kluba prihvatili obavezu pokretanja jedne nove sportske aktivnosti u Novom. Veliki uspjesi jugoslavenske košarke, posebno uspjesi sedam­desetih godina, utjecali su da i mladi Novoga zavole ovu li­jepu i dinamičnu igru. Stupovi i koševi počeli su nicati na raznim mjestima u Novom, a na malom betonskom platou ispred Vatrogasnog doma, moralo se čekati u redu da se loptu ubaci u improvizirani koš. Sve ovo uvjetovalo je potrebu osnivanja kluba, koji će okupi­ti ove poklonike košarke i početi sa organiziranom aktivnošću. Nadzor i objava akata

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu, obavljaju organi središnje državne uprave, svaki u svom djelokrugu, u skladu s Ustavom i zakonom te ovim Statutom.

Svi opći akti koje donose Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo moraju biti objavljeni u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije. Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave. Podrobnije odredbe o aktima Grada, postupku donošenja i objavi akata te o autentičnom tumačenju akata, utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom Gradskog poglavarstva.

Skip to content