Novosti


Poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje prijevoza za školsku i akademsku 2010/2011. godinu

         Podnositelji zahtjeva – roditelji moraju dokazati status sa slijedećim osnovnim uvjetima:

–         status prebivališta oba roditelja na području Grada Novi Vinodolski te učenika srednjoškolaca ili studenta, potvrda za učenika od srednje škole te redovnog studenta isključivo za Sveučilište Rijeka (studenti sa fakulteta pri drugim Sveučilištima ukoliko isti ne djeluje pri Sveučilištu Rijeka),

–         utvrđeni prihodovni status sa dokaznicama primanja oba roditelja, odnosno potvrdama firmi o visini plaće u protekla tri mjeseca, odnosno odrezak posljednje mirovine,

–         nezaposleni roditelji sa potvrdama Zavoda za zapošljavanje ili statusom nezaposlenosti iz radne knjižice, zaposleni na određeno (sezonski) priložiti Ugovore o radu.

Tehnički pregled

Tijelo graditeljstva dužno je u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. U slučaju nepotpunog zahtjeva tijelo graditeljstva će zatražiti dopunu. Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo gradi­teljstva, a iznimno za obiteljske kuće tehnički pregled obavlja državni službenik. Predsjednik i članovi povjerenstva su stručni djelatnici i pred­stavnici onih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala potvrde i druge akte na glavni projekt i drugih tijela državne uprave i pravnih osoba koje odredi nadležno tijelo. Tijelo graditeljstva poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji čija je prisutnosti odlučna za obavljanje tehničkog pregleda. Pozvani sudionici u gradnji dužni su odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda, nadležno tijelo dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan osigurati prisutnost sudionika u gradnji tehničkom pregledu.

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregleda dati na uvid dokumentaciju koju izvođač mora imati na gradilištu, situacijski nacrt izgrađene građevine prema građevinskoj dozvoli kao dio geodetskog elaborata koji je ovjerovilo tijelo državne uprave nadležno za poslove katastra, a izradila i potpisala osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu, isprave o sukladnosti, odnosno dokaza kvalitete dijela građevine od ovlaštenih tijela u slučaju kada je određena obveza provedbe završnog ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete.

Skip to content