Novosti


Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

            Grad Novi Vinodolski

     Trg Vinodolskog zakona 1

              51250 NOVI VINODOLSKI

 

         Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 23/08) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBJAVLJUJE

da će se prethodna rasprava o nacrtu prijedloga I. Izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

 

         provesti dana 19.lipnja 2009. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

 

KLASA:    350-02/08-01/10

URBROJ:2107/02-07-09-9

Novi Vinodolski, 10.06.2009.

 

Izdavač i vlasnik Novljanskih novina je GRAD NOVI VINODOLSKI. Uredništvo čini Udruga građana Kulturni klub «FRAN MAŽURANIĆ», glavni i odgovorni urednik je SANDRA HOLETIĆ, a grafički urednik je NEVEN ŠIMČIĆ. Sjedište Uredništva je u Novom Vinodolskom, Šćedine 3, tel/fax: 051 791 254, www.kkfm.hr e-mail: ured@kkfm.hr

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: MEDIA-PROM, Obrt za audiovizuelne djelatnosti, a novine je tiskala Tiskara Zelina d.d. u nakladi od 1000 primjeraka

U Novljanskim novinama može se oglašavati po cjeniku oglasnog prostora koji za 1 stranicu predviđa cijenu od 1000 kn, ½ stranice: 500 kn, ¼ stranice 250 kn, a 1 modul 100 kn, uplatom na žiro račun broj: 2402006-1100421341, pozivom na broj: 1878301, sa vrhom uplate: za oglas u Novljanskim novinama. Članovi Udruge KKFM ostvaruju popust od 20% pri oglašavanju u Novljanskim Novinama.

Cijena novina je 12 kn.

Skip to content