Novosti


PRIOPĆENJE: Održana 5. sjednica Gradskog vijeća


Gradsko vijeće je na svojoj 5. sjednici odobrilo Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu, te usvojilo Odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije na području Grada Novog Vinodolskog i Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog


Dana 23. studenog 2017.  godine, s početkom u 11 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog. Nazočni na sjednici su bili svi vijećnici osim SDP-ovog Mihaela Jovanovića. Uz gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, pročelnike upravnih odjela i ostale službenike Grada Novog Vinodolskog, te direktore komunalnih društava, sjednici je prisustvovala i predsjednica Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog, a kako bi obrazložila Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio sjednicu pozdravivši sve vijećnike i ostale nazočne, prešlo se na prvu točku dnevnog reda, a to je bilo usvajanje Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu. Točku su obrazložili pročelnica za opće poslove i društvene djelatnosti Maja Pilepić i predsjednica Savjeta mladih Tena Peričić. Program je usvojen s 10 glasova –za i 4 suzdržana glasa vijećnika kluba SDP-PGS.

Jednoglasno je donesena Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti-dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski, dok je za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog glasalo 10 vijećnika HDZ-a i HSS-a, dok je klub vijećnika SDP-PGS bio suzdržan po ovoj odluci.

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Nakon prve točke dnevnog reda i usvojenog Programa rada Savjeta mladih, te verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, prešlo se na vijećnička pitanja i prijedloge.

Prvo pitanje postavila je Snježana Klaić (HNS), a odnosi se na problematiku prometnog raskrižja u naselju Mikulja, točnije problem skretanja ulijevo za automobile koji dolaze iz smjera Bribira. Tvrdi da je nemoguće skrenuti iz smjera Bribira u naselje Mikulja, te da bi se zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, trebalo pristupiti izmjeni regulacije prometa na tom dijelu, kako bi se osiguralo skretanje ulijevo, te tako povećala sigurnost svih sudionika u prometu. – Gradonačelnik Velimir Piškulić i pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje tvrde kako se radi o županijskoj cesti, te kako će se u suradnji s nadležnim institucijama, već na proljeće sljedeće godine pristupiti rješavanju tog problema. Uz rješavanje problema za skretanje ulijevo vozača iz smjera Bribira u naselje Mikulja, radi se i na rješavanju problematike skretanja u centar grada, tj. u Vinodolsku iz ulice Mel.

HDZ-ovog Marinka Buljata zanimalo je da li će se cesta od Pridola prema Malom polju urediti do kraja, te da li se planira urediti i odvojak prema Krminu i dalje prema Studecu. – Gradonačelnik ističe kako se radi o predradnjama koje je potrebno odraditi za organizaciju rock koncerta, a koji bi se trebao održati sljedeće godine na dijelu Barutane u Novljanskom polju, točnije potrebno je urediti cestu za prilaz šlepera. Temeljem potpisanog predugovora krenulo se u čišćenje te dvije ceste. Jedna ide od Pridola prema dolje i već je tamponirana, a na proljeće će biti i asfaltirana te će biti postavljena javna rasvjeta. Druga cesta ide od Barutane, te će imati veću širinu zbog prolaza šlepera.

Vijećnika SDP-a, Sašu Đujića zanimalo je što gradonačelnik misli o parku, te što se planira poduzeti tamo i kako će park izgledati sljedeću sezonu? – Gradonačelnik je odgovorio kako se krenulo prema Županiji s inicijativom da se raspiše koncesija od Male rivice do Crvenog križa kako bi se uredile plaže, jer tamo nema adekvatnog plažnog prostora. Date su im ideje, zainteresiranih ima.

Zorana Butorca zanimalo je imamo li plan za cjelogodišnji turizam u gradu, te ako ga imamo da li se može dobiti na uvid. Također, dao je prijedlog da se sazove jedna tematska sjednica Gradskog vijeća na temu turizma, jer je to u interesu cijelog grada. Pitao je i što se planira na tržnici, jer činjenica je da trenutno imamo „mrtvu tržnicu“. – Gradonačelnik je odgovorio da što se tiče cjelogodišnjeg turizma, Grad može učestvovati u izradi plana, ali ne može utjecati na to hoće li turizam biti tri mjeseca, šest ili više. Ističe kako se stalno ponavlja da su nosioci  svake turističke destinacije hoteli, a mi za malo bolji turizam nemamo hotelski kapacitet,  te se upravo na rješavanju tog problema intenzivno radi. Što se tiče tržnice, naveo je kako se pokušava revitalizacija s OPG-om iz Zadra.

Nenad Cvitković (HDZ) staknuo je kako smo svjedoci da se ponovno počelo kopati u autokampu u Klenovici. Ne zna da li Grad što poduzima po pitanju inspekcijskih nadzora te da li su na uviđaj išli komunalni redari. – Vesna Mrzljak je odgovorila kako je to točno, a što se tiče samih prijava, za autokamp u Klenovici išla je prijava na pet adresa: Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo turizma, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i na građevinsku inspekciju.  Do sada smo dobili samo očitovanje Ministarstva zaštite okoliša, koje se očitovalo na način da se kamp ne nalazi na pomorskom dobru, te da oni nemaju nikakve nadležnosti po tom pitanju. Ono što će Grad napraviti dalje je to da će se ponovno ići sa pozivom i požurnicom prema ministarstvima i inspekcijama kojom ćemo tražiti hitno postupanje ili održavanje sastanaka na tu temu.

Skip to content