Novosti


Prioriteti čije je rješavanje nužno za stanovništvo MO Povile

U prioritete čije je rješavanje nužno za mjesto Povile ubrajaju se: izgradnja mrtvačnice na groblju, donošenje detaljnog plana za potrebe rješavanja prostora boćališta i društvenih prostorija, uređenje svih ulica u mjestu, učinkovitija i bolja priprema turističke sezone, te rješavanje problema kanalizacije na plaži «Puntica»

ATRIJ MUZEJAI PRIZEMLJE – ULAZ:

GOLGOTA

rad hrvatskog slikara JOSIPA KLJAKOVIĆA

Josip Kljaković rođen je 1889.g.u Solinu kraj Splita . Proslavio se slikama religioznog sadržaja. slikao je freske u crkvi Sv. Marka u gornjem gradu u Zagrebu . Imao je organizirane izložbe svojih slika skoro u svim zemljama Europe i u SAD-u.

PROVALA TURAKA U NOVI

Slika, rad Novljanina Potočnjak, Vladimira, predstavlja u slobodnoj umjetničkoj interpretaciji provalu Turaka u grad Novi, koja je izvršena u 2 sata iza pola noći 22.08.1527.g. Tom prilikom Turci su masakrirali stanovništvo, zapalili grad i prisilno odveli u ropstvo mnogo ljudi. Modruški biskup koji je stolovao u Novom , uspio je pobjeći u Vrbnik, na otoku Krku. Narodna legenda kaže ,da su Turci tom zgodom oteli najljepšu djevojku iz Novog, mladu Dobricu, koja se kasnije javila kući u Novi iz turskog harema jednog carigradskog paše porukom da je živa i zdrava.

NAPAD MLEČANA NA NOVI

Slika Potočnjak, Vladimira predstavlja napad mletačke flote na Novi u zoru 27.08.1615.g.na čelu sa admiralom Marcantonio Vernierom. Mletačka je mornarica iskoristila odsutnost iz grada glavnine hrv. vojske kneza Nikole Frankopana, koji se s vojskom uputio u unutrašnjost, u Liku, protiv Turaka, tako da je posada Novoga ostala oslabljena. Mletački je napad, koji je iznenadio posadu Novoga, izvršen je sa 6 galija i 36 manjih ratnih brodova. Probijeni su gradski obrambeni zidovi i provaljeno je u grad, koji je opljačkan i opustošen. Djeca su bacana u vatre, a odrasli, zajedno s popovima, uhvaćeni u crkvama pred oltarima ubijani i klani. U predvečerje istog dana, kada je komanda mletačke vojske obaviještena o brzom povratku hrvatske vojske kneza Frankopana, Mlečani su se povukli na brodove i pobjegli.

Samo za ilustraciju vandalizma počinjenog u Novom, dovoljno je istaknuti, da je čitava Zapadna Europa o tome bila obaviještena , pa čak i francuski kralj Ljudevit XIII.

Grad Novi bio je napadan od Mlečana i ranijih godina i to 1598.g. kada je mletačka flota, pod zapovjedništvom admirala Ivana Bemboa progoneći uskočke brodove u kanalu, koji su se sklonili u Novi, izvršila napad na Novi. Tom prilikom su porušili tvrđavu Lopar.

I 1613.g. bio je Novi pozornica bitke sa Mlečanima.

U atriju Muzeja smješten je i GLASOVIR.

Pripadao je porodici bana Ivana Mažuranića, a izrađen je 1827.g.u K.K. HOF-PIANO FORTE FABRIKANT IN WIEN.

Prva restauracija je bila 1898.g., druga 1908.g. ( kada su promijenjene samo četiri strune );, posljednja, treća, bila je u srpnju 1999.g.,a izvršio ju je gospodin Erich Göth , iz Češke, sa svim starim dijelovima.

KAPITELI CRKVICE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

koja se nalazila uz samostan fratara pavlinaca u sadašnjem gradskom groblju pored luke.

DETALJ FOTOGRAFIJE , PANORAME NOVOG iz 1878.g.

Prikazana je crkvica B.D. Marije na Ospi, koju je podigao knez Martin Frankopan i poklonio je pavlinima.

(Pavlinski red ukinut je dekretom cara Josipa II, 1786.g. Pavlini napuštaju Novi);

1917.g. crkvica se urušila.

FRANKOPANSKI GRB

prvotno uzidan iznad ulaza u crkvicu.

KAMENI KOMAD SA USKOČKOM GLAVOM

kameni komad gornjeg dijela luka vratiju jedne kuće, s uskočkom glavom , jednostavno isklesan, sa kalapkom (kapom); Rupa na kalapku bila je namijenjena za perjanicu koja se naknadno izgubila.

TOP MUŽAR

služio je za obranu grada.

Skip to content