Novosti


Prioritetna ulaganja u razvoj područja Krmpote-Klenovica – 2004/2005.

Na sastancima MO tijekom 2004.g. razmatrani su prioriteti razvoja i ulaganja za područje MO Krmpote-Klenovica, te su potvrđeni i objedinjeni na sastanku održanom 17.1istopada 2004.god. To su: izrada projektne dokumentacije za lukobran u Klenovici, pojačano djelovanje komunalnih usluga tijekom cijele godine, posebice u ljetnoj sezoni, rješavanje problema opskrbe el.energijom  i vanjska rasvjeta, izrada projekta uređenja plaža, sanacija kanalizacije i izrada slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim površinama, uređenje “Stare škole” u svrhu komercijalnog aktiviranja,  zaštita brdsko-planinskog dijela područja MO, uređenje cestovnih ulaza u Klenovicu kao i održavanje cesta na području cijelog MO Krmpote-Klenovica. Tijela mjesnih odbora i njihova djelatnost

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira i razrješuje predsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Novi Vinodolski, predlaže osnivanje mjesnih odbora, daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom te odlukama Gradskog vijeća.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko poglavarstvo. Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove);, te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Novog Vinodolskog, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a); prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b); dotacije pravnih subjekata i građana,

c); druga sredstva.

Skip to content