Novosti


Prodaja građevinskog zemljišta u Klenovici – Natječaj

Na temelju članka 391.stavak 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,  129/00,114/01 , 79/06, 141/06,146/08,38/09,153/09 i 143/12) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13) , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:940-02/10-01/2,  URBROJ: 2107/02-01-15-6 od 18. ožujka 2015.godine , Grad Novi Vinodolski raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prodaju zemljišta 

 

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno 762,00 m2 koje po prijedlogu parcelacije nosi novu oznaku k.č.br. 3499/837 po početnoj cijeni od 1.315,38 kn/m2 odnosno ukupno 1.002.319,56 kn uz uplatu jamčevine u iznosu od 110.000,00 kn.

 

NATJEČAJ
Skip to content