Novosti


Program polaznika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski – srednja stručna sprema – ekonomska struka

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoja Kalanj,dipl.ing., donosi dana 22. rujna  2016. godine

 

P R O G R A M

polaznika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski – srednja stručna sprema – ekonomske struke 

 

I.

 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje polaznika – bez zasnivanja radnog odnosa,  srednja stručna sprema – ekonomske struke (u daljnjem tekstu: polaznik) u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, a temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, mjera «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa», a pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba polaznika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita.

 

II.

 

Programom iz točke I. utvrđuje se:

– poslovi i zadaće što ih je polaznik u tijeku stručnog osposobljavanja dužan obavljati,

– način praćenja rada polaznika za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja,

– obrazovanje i stručno osposobljavanje polaznika za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja,

– prava i obveze mentora u provodenju i nadzoru stručnog osposobljavanja,

– prava i obveze polaznika.

 

III.

 

Polaznik će se osposobljavati za obavljanje poslova referenta – ekonomskog smjera u  Gradu Novom Vinodolskom. Poslovi i zadaće što ih je polaznik u tijeku stručnog osposobljavanja dužan obavljati u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno paniranje:

– sudjelovanje u postupku utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente, obrađivanje zahtjeva za oslobođenje i umanjenje obveze komunalne naknade, sudjelovanje u vršenju obračuna komunalne naknade te izdavanja računa,

– obavljanje drugih poslova određenih zakonom, aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela, 

– i drugi poslovi po nalogu mentora.

 

IV.

 

Polaznikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita. Za mentora se određuje Domagoj Kalanj, dipl.ing. (VSS), pročelnik Odjela.

 

V.

 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje polaznika za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba polaznika osigurava se na način da:

– dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

– zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju odredenih

poslova i zadaća,

– stručnu i drugu potrebnu literaturu,

– prisustvuje seminarima.

 

VI.

 

Prava i obveze mentora u provodenju i nadzoru stručnog osposobljavanja sastoje se u:

– pružanju stručne pomoći polazniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

– kontinuiranom provodenju nadzora nad radom polaznika tijekom stručnog osopobljavanja,

– osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje stručnog osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. Ovog Programa,

– upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,

kontinuiranom dodjeljivanju odredenih poslova i zadaća iz djelokruga svog radnog

mjesta.

 

VII.

 

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede prema odredbama ovoga programa, polaznik je dužan o tome obavijestiti Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog. Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe polaznik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

VIII.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicama Grada. 

 

 

KLASA: 112-03/16-30/2

URBROJ: 2107/02-04-16-8

Novi Vinodolski, 22. rujna  2016.

 

                                                      ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                          KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                                            Velimir Piškulić, oec., v.r.

 

Program polaznika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Novi Vinodolski – srednja stručna sprema – ekonomske struke
Skip to content