Novosti


slika1

Sanacija Frankopanskog kaštela

Po provedenom postupku javne nabave sklopljen je ugovor o sanaciji krovišta i krune Frankopanskog kaštela sa Gradnjom d.o.o. iz Senja. Radovi su vrijedni 780.000,00 kuna, a financiraju se iz sredstava Primorsko-goranske županije i proračuna Grada Novi Vinodolski. Ova sanacija dio je realizacije programa “Putovima Frankopana – revitalizacija Frankopanskih kaštela” o čemu je između županije i gradova u kojima su izgrađeni frankopanski kašteli potpisan Sporazum o sufinanciranju projekta.

slika1    Na području Grada Novi Vinodolski ovim su programom obuhvaćena dva kaštela i to Frankopanski kaštel sa slika5kulom Kvadrac u Novom Vinodolskom, koji od 2003. godine ima i svojstvo registriranog kulturnog dobra, neovisno od registrirane cjeline starog grada Novi Vinodolski, te Gradina u Ledenicama. Na objektu Frankopanskog kaštela do sada je uređena fasada dvorišnog dijela sa izmjenom stolarije većeg dijela zgrade, izvode se radovi na uređenju i proširenju Narodne čitaonice i knjižnice, na izmjeni preostalog dijela stolarije kaštela, a sada će se prići i zamjeni krovnog pokrslika2ova, te rekonstrukciji krune Turnaca u skladu sa uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci. Za predviđene radove vanjskog uređenja projekt je izradio samostalni arhitekt Željko Vukušić iz Rijeke, kao i za unutarnje uređenje Narodne čitaonice i knjižnice.

Ugovor slika3o izvođenju radova sanacije krovišta i krune Frankopanskog kaštela potpisao je gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković sa direktorom Gradnje d.o.o. Senj, Berislavom Gržanićem, 10. siječnja 2007. godine. U svim fazama izvođenja radova izvođač je dužan surađivati sa Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, a nadzor će ispred te ustanove provoditi Lada Turato, dipl.ing.arh. Nakon što radovi započnu, predviđeno vrijeme izvođenja je 60 kalendarskih dana.

Usporslika4edo je proveden i postupak nabave koji se odnosi na izradu glavnog i izvedbenslika6og projekta unutarnjeg uređenja Frankopanskog kaštela, za koje će se poslove sklopiti ugovor sa Željkom Vukušićem, samostalnim arhitektom iz Rijeke.

Za Gradinu u Ledenicama izrađen je geodetski snimak, te je u tijeku izrada arhitektonskog rješenja sa konzervatorskom podlogom.

DOKUMENTI:

Frankopanski kaštel (jpg; 87443Byte)
Dvorišna fasada kaštela (jpg; 93280Byte)
Kula kvadrac (jpg; 98659Byte)
Potpisivanje ugovora (jpg; 104255Byte)
Gradina Ledenice (jpg; 118529Byte)
Gradina Ledenice 1 (jpg; 133469Byte)

Skip to content